Điều khoản và điều kiện cung cấp dịch vụ sửa chữa theo giá cố định

1. PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN NÀY

a. Các điều khoản và điều kiện này (“Điều Khoản”) áp dụng đối với việc cung cấp dịch vụ sửa chữa theo giá cố định (“Dịch Vụ” hoặc “Dịch Vụ Sửa Chữa theo Giá Cố Định”) của Công ty TNHH Electrolux Việt Nam (“Electrolux” hoặc “chúng tôi”) từ ngày 19 tháng 7 năm 2023 (“Ngày Hiệu Lực”). Công ty TNHH Electrolux Việt Nam đăng ký hoạt động tại Việt Nam theo mã số doanh nghiệp 0100831110, có trụ sở đăng ký tại Tầng 1 & 15, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. Mã số đăng ký Thuế GTGT của Electrolux là 0100831110.

b. Bạn có thể truy cập vào các nội dung cập nhật của Điều Khoản tại https://www.electrolux.vn/ho-tro/dieu-khoan-va-dieu-kien-dich-vu-sua-chua-gia-co-dinh/, các điều khoản sử dụng liên quan đến việc sử dụng http://www.electrolux.vn/ (“Trang Web”) và các quy định về quyền riêng tư (bao gồm cả chính sách quyền riêng tư của Electrolux) tại https://www.electrolux.vn/chinh-sach-bao-ve-du-lieu/.

c. Các Điều Khoản này được đăng tải công khai trên https://www.electrolux.vn/ho-tro/dieu-khoan-va-dieu-kien-dich-vu-sua-chua-gia-co-dinh/. Khi đặt một đơn hàng, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận việc chấp nhận các Điều Khoản này.

d. Bạn chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều Khoản này bằng việc đặt một đơn hàng Dịch Vụ:

i. trên Trang Web khi chấp nhận các Điều Khoản này bằng cách đánh dấu vào ô xác nhận như là một phần của quy trình thanh toán (tức là bằng cách nhấp vào nút “đặt hàng”); hoặc

ii. thông qua một cuộc gọi đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi. Trường hợp đơn hàng Dịch Vụ được thực hiện thông qua Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi, Electrolux sẽ nêu rõ thông tin định danh, địa chỉ đăng ký của mình, và mục đích của cuộc trò chuyện.

Như một điều kiện để chấp nhận và xử lý bất kỳ đơn hàng Dịch Vụ nào không được thực hiện thông qua Trang Web (ví dụ: thông qua Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng), Electrolux sẽ cung cấp cho bạn một bản sao các Điều Khoản này theo một trong các hình thức sau đây:

  • Một bản mềm của Điều Khoản sẽ được gửi đến địa chỉ email chỉ định của bạn;
  • Một bản cứng của Điều Khoản sẽ được gửi cho bạn để bạn ký vào ngày cung cấp Dịch Vụ; hoặc
  • Một bản cứng của Điều Khoản sẽ được gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ nhận thư chỉ định của bạn cùng một bản xác nhận đơn đặt hàng.

Xin lưu ý rằng đơn hàng Dịch Vụ của bạn chỉ có thể được xử lý sau khi chúng tôi nhận được việc xác nhận hoặc chấp nhận của bạn đối với các Điều Khoản qua Trang Web, email tương ứng (ví dụ: bằng cách đánh dấu vào ô xác nhận hiển thị trên Trang Web), hoặc bạn ký tên vào bản cứng của Điều Khoản được gửi cho bạn.

e. Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản này và đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các Điều Khoản này trước khi đặt hàng bất kỳ Dịch Vụ nào.

f. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều Khoản tại bất cứ thời điểm nào mà không cần đưa ra thông báo. Tuy nhiên, việc thay đổi như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các đơn hàng Dịch Vụ đã được gửi đến trước ngày các Điều Khoản sửa đổi đó được đăng tải trên Trang Web.

2. GIÁ DỊCH VỤ & THANH TOÁN GIÁ DỊCH VỤ

a. Giá Dịch vụ sẽ là mức giá được báo trên Trang Web hoặc được nhân viên Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi báo qua điện thoại tại từng thời điểm (“Giá Cố Định”).

b. Trường hợp một kỹ sư hoặc kỹ thuật viên được cử đến chỗ bạn, bạn sẽ bị tính một khoản phí là 221.400 đồng (“Phí Sửa Chữa Tại Nhà” hoặc “Phí Kiểm Tra”).

c. Giá Cố Định và Phí Sửa Chữa Tại Nhà hoặc Phí Kiểm Tra đã bao gồm Thuế GTGT (nếu áp dụng) theo mức thuế suất được tính tại Việt Nam.

d. Nếu thiết bị cần sửa chữa nằm ngoài bán kính 120km tính từ trung tâm dịch vụ ủy quyền gần nhất của chúng tôi, bạn sẽ phải thanh toán cho chúng tôi một khoản phí vận chuyển là 270.000 đồng (“Phí Vận Chuyển”) ngoài Giá Cố Định và Phí Sửa Chữa Tại Nhà hoặc Phí Kiểm Tra (nếu áp dụng).

e. Phí Dịch Vụ bao gồm Giá Cố Định, Phí Sửa Chữa Tại Nhà hoặc Phí Kiểm Tra (nếu áp dụng), các khoản Phí Bổ Sung (nếu áp dụng) và bất kỳ khoản Phí Vận Chuyển nào (“Phí Dịch Vụ”). Phí Dịch Vụ phải được thanh toán trước khi cung cấp Dịch Vụ (“Thanh Toán Trước”). Ngoài ra, bạn có thể chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng để thanh toán cho nhân viên (hoặc nhà thầu) của Electrolux thực hiện Dịch Vụ (“Thanh Toán COD”).

f. Bạn phải thanh toán Phí Dịch Vụ, Giá Cố Định, (các) khoản Phí Sửa Chữa Tại Nhà hoặc (các) khoản Phí Kiểm Tra, các khoản Phí Bổ Sung và/hoặc bất kỳ khoản Phí Vận Chuyển nào mà bạn đã đồng ý thông qua Trang Web, email hoặc hình thức xác nhận bằng văn bản khác. Việc không thanh toán Phí Dịch Vụ, Giá Cố Định, (các) khoản Phí Sửa Chữa Tại Nhà hoặc (các) khoản Phí Kiểm Tra, các khoản Phí Bổ Sung và/hoặc bất kỳ khoản Phí Vận Chuyển nào sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng của bạn đối với các Điều khoản này và theo đó Electrolux có quyền chấm dứt quan hệ hợp đồng với bạn ngay lập tức.

3. TÔI CÓ THỂ HỦY BỎ DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÀ TÔI ĐÃ ĐẶT KHÔNG?

a. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi ít nhất một (1) ngày làm việc trước ngày hẹn sử dụng Dịch Vụ, bạn sẽ được hoàn trả đầy đủ cho bất kỳ khoản thanh toán trước nào liên quan đến Dịch Vụ.

b. Nếu bạn liên hệ với chúng tôi vào ngày ngay trước khi kỹ sư hoặc kỹ thuật viên đến nhà bạn, thì bạn sẽ được hoàn lại số tiền Giá Cố Định trừ đi số tiền Phí Kiểm Tra (nếu đã thanh toán trước). Nếu bạn chưa thanh toán trước Giá Cố Định qua Trang Web của chúng tôi, bạn sẽ có trách nhiệm phải thanh toán cho chúng tôi khoản Phí Sửa Chữa Tại Nhà hoặc Phí Kiểm Tra bằng tiền mặt tại chỗ, chuyển khoản ngân hàng hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác được Electrolux chấp nhận.

4. DỊCH VỤ SỬA CHỮA THEO GIÁ CỐ ĐỊNH BAO GỒM NHỮNG HẠNG MỤC GÌ?

a. Phạm vi của Dịch Vụ được cung cấp theo Giá Cố Định bao gồm các hạng mục sau đây:

i. sửa chữa lỗi được báo cáo, tại thời điểm yêu cầu sửa chữa, đối với một thiết bị gia dụng; và

ii. chi phí nhân công và phụ tùng cần thiết, tối đa bằng hai (2) lần Giá Cố Định.

Bạn có trách nhiệm phải thanh toán cho Electrolux mọi khoản chi phí bổ sung về nhân công và phụ tùng vượt quá mức hai (2) lần Giá Cố Định bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác được Electrolux chấp nhận (“Phí Bổ Sung”).

b. Các hạng mục sau đây không thuộc phạm vi của Dịch vụ (và Phí Sửa Chữa Tại Nhà hoặc Phí Kiểm Tra, Phí Bổ Sung hoặc Phí Vận Chuyển, nếu có):

i. sửa chữa sau khi bị côn trùng hoặc chuột bọ phá hoại, trừ khi một tổ chức kiểm soát dịch hại được ủy quyền chứng nhận rằng thiết bị an toàn để sửa chữa;

ii. sửa chữa trong thời gian kỹ sư hoặc kỹ thuật viên cho rằng thiết bị không an toàn để sửa chữa, vì các lý do bao gồm cả nhưng không giới hạn ở hỏa hoạn, lũ lụt hoặc sự cố điện;

iii. sửa chữa bất kỳ lỗi bổ sung nào của cùng một thiết bị mà lỗi đó đã không được báo cáo tại thời điểm ban đầu yêu cầu sửa chữa;

iv. sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ hư hỏng nào gây ra cho khu vực xung quanh thiết bị liên quan hoặc các vật dụng cá nhân khác như quần áo, bát đĩa hoặc dao kéo;

v. các vật dụng tiêu hao (bao gồm cả nhưng không giới hạn ở pin lắp sẵn, bóng đèn, gioăng cao su & bộ lọc, v.v.); và

vi. khiếm khuyết về mặt thẩm mỹ bên ngoài (ví dụ: màu sắc, vật liệu, chi tiết hoàn thiện).

c. Trong khi thực hiện việc cung cấp Dịch Vụ, Electrolux sẽ phải thực hiện các yêu cầu hợp lý của bạn về những thay đổi trong quá trình cung cấp Dịch Vụ. Trừ khi có thỏa thuận khác của Electrolux, bạn phải chịu thêm các chi phí hợp lý khác cho việc thực hiện các yêu cầu thay đổi đó.

5. BẢO HÀNH DỊCH VỤ SỬA CHỮA THEO GIÁ CỐ ĐỊNH

a. Dịch Vụ Sửa Chữa theo Giá Cố Định bao gồm cả một kỳ bảo hành sáu (6) tháng đối với các phụ tùng thay thế chính hãng của Electrolux do nhân viên của Electrolux thay thế được tính kể từ ngày hoàn thành Dịch Vụ được nêu trong Phiếu Giao Việc của Electrolux, đã được bạn ký xác nhận (“Bảo Hành Dịch Vụ Sửa Chữa theo Giá Cố Định”). Khách hàng và Electrolux, mỗi bên sẽ giữ một (1) bản gốc của Phiếu Giao Việc. Nếu không có phụ tùng thay thế nào được sử dụng cho việc sửa chữa thiết bị, thì việc bảo hành quy định tại Điều 5.a này sẽ không áp dụng.

Để tránh hiểu lầm, nếu bạn chỉ thanh toán Phí Sửa Chữa Tại Nhà hoặc Phí Kiểm Tra, hoặc Phí Vận Chuyển (nếu áp dụng), thì chúng tôi sẽ không cung cấp dịch vụ Sửa Chữa theo Giá Cố Định và Bảo Hành Dịch Vụ Sửa Chữa theo Giá Cố Định sẽ không được áp dụng. Giấy / phiếu bảo hành (nếu áp dụng) sẽ được gửi cho bạn vào ngày hoàn thành việc sửa chữa. Nếu không, Phiếu Giao Việc có chữ ký của cả hai bên sẽ là một giấy bảo hành.

b. Nếu trong kỳ Bảo Hành Dịch Vụ Sửa Chữa theo Giá Cố Định, một phụ tùng được thay thế trong lần sửa chữa tiếp theo cho cùng một lỗi, thì phụ tùng thay thế sẽ được bảo hành theo kỳ bảo hành mới có thời gian là sáu (6) tháng tính từ ngày thay thế được tính là ngày lập Phiếu Giao Việc của Electrolux cho chính lần sửa chữa tiếp theo đó. Tuy nhiên, kỳ bảo hành sáu (6) tháng cho các phụ tùng khác được thay thế trong (các) lần sửa chữa trước đó sẽ không được gia hạn sau lần sửa chữa tiếp theo đối với cùng một lỗi trong kỳ Bảo Hành Dịch Vụ Sửa Chữa theo Giá Cố Định.

c. Bảo Hành Dịch Vụ Sửa Chữa theo Giá Cố Định bao gồm cả chi phí sửa chữa và cước vận chuyển các thiết bị, linh kiện hoặc phụ kiện đến nơi bảo hành và cước vận chuyển các hạng mục này từ nơi bảo hành đến chỗ ở của bạn.

d. Cho dù có các quy định nêu trên, mọi bảo hành sẽ hết hiệu lực ngay lập tức đối với các thiết bị đã được bạn hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sửa chữa (hoặc thay đổi) khi không có sự cho phép trước bằng văn bản của Electrolux.

e. Những trường hợp sau đây không được bảo hành theo Bảo Hành Dịch Vụ Sửa Chữa theo Giá Cố Định:

i. sau khi thiết bị đã được sửa chữa mà có bất kỳ lỗi nào xảy ra do sơ suất, sử dụng sai, hư hỏng (một cách cố ý hoặc theo cách khác), hoặc các nguyên nhân khác từ bên thứ ba (bao gồm cả do côn trùng hoặc chuột bọ phá hoại);

ii. cùng một lỗi lặp lại nhiều lần do lắp đặt không đúng cách hoặc không tuân theo các hướng dẫn của nhà sản xuất liên quan đến cách bố trí xếp đặt thiết bị;

iii. thay thế các phụ kiện hoặc thiết bị thiếu hụt do mất mát hoặc trộm cắp;

iv. các vật dụng tiêu hao (bao gồm cả nhưng không giới hạn ở pin lắp sẵn, bóng đèn, gioăng cao su & bộ lọc, v.v.);

v. khiếm khuyết về mặt thẩm mỹ bên ngoài (ví dụ: màu sắc, vật liệu, chi tiết hoàn thiện);

vi. tình trạng hư hỏng về mặt thẩm mỹ xảy ra sau khi sửa chữa, nếu không ảnh hưởng đến việc hoạt động hoặc tính an toàn của thiết bị;

vii. tình trạng hư hại hoặc hư hỏng xảy ra do lũ lụt, gió bão hoặc các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác;

viii. sửa chữa khắc phục tình trạng hư hại hoặc hư hỏng xảy ra do hỏa hoạn, trừ khi nguyên nhân là do sự cố điện trong chính thiết bị gây ra;

ix. việc sửa chữa được thực hiện trên các thiết bị được sử dụng trong môi trường thương mại;

x. bất kỳ lỗi mới nào phát sinh trong kỳ Bảo Hành Dịch Vụ Sửa Chữa theo Giá Cố Định mà không liên quan đến lỗi ban đầu đã được báo cáo hoặc sửa chữa khắc phục; và

xi. bất kỳ sự hao mòn thông thường nào khác của các thiết bị.

6. CÁCH KHIẾU NẠI BẢO HÀNH

a. Để thực hiện một khiếu nại bảo hành, vui lòng gọi đến đường dây dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số 1800 588 899 (“Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng”). Mọi chi phí hoặc phí dịch vụ cho việc thực hiện cuộc gọi (nếu có) sẽ do bạn chịu.

b. Nếu chúng tôi không thể giải quyết vấn đề của bạn qua điện thoại, chúng tôi sẽ cử kỹ sư hoặc kỹ thuật viên đến gặp bạn. Bạn sẽ phải thanh toán Phí Sửa Chữa Tại Nhà hoặc Phí Kiểm Tra nếu khoản phí đó liên quan đến lỗi không được bảo hành theo Bảo Hành Dịch Vụ Sửa Chữa theo Giá Cố Định (áp dụng các mức phí quy định tại Điều 2.b.).

7. GIẢI QUYẾT TRƯỜNG HỢP THIẾT BỊ KHÔNG THỂ SỬA CHỮA ĐƯỢC

a. Nếu thiết bị của bạn không thể sửa chữa được hoặc vượt quá khả năng sửa chữa theo cách tiết kiệm hợp lý (mà Electrolux sẽ quyết định), thì chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn khoản tiền Giá Cố Định (nếu đã thanh toán trước) trừ đi khoản Phí Sửa Chữa Tại Nhà hoặc Phí Kiểm Tra. Nếu bạn chưa thanh toán trước khoản tiền Giá Cố Định qua Trang Web của chúng tôi, thì bạn sẽ có trách nhiệm phải thanh toán cho Electrolux khoản Phí Sửa Chữa Tại Nhà hoặc Phí Kiểm Tra bằng tiền mặt tại chỗ, chuyển khoản ngân hàng hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác được Electrolux chấp nhận.

b. Nếu thiết bị của bạn chưa được sửa chữa trong lần đầu tiên chúng tôi tới sửa chữa tại nhà bạn và chúng tôi cố gắng sửa chữa thiết bị của bạn sớm nhất là mười bốn (14) ngày kể từ ngày chúng tôi tới sửa chữa tại nhà bạn lần đầu tiên, nhưng trước khi chúng tôi tới sửa chữa tại nhà bạn lần tiếp theo bạn đã thông báo cho chúng tôi rằng bạn đã quyết định không tiếp tục sửa chữa nữa, trong trường hợp đó bạn sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán (các) khoản Phí Sửa Chữa Tại Nhà hoặc (các) khoản Phí Kiểm Tra theo quy định tại các Điều 2 và 3.

Chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn khoản tiền Giá Cố Định trừ đi (các) khoản Phí Sửa Chữa Tại Nhà hoặc (các) khoản Phí Kiểm Tra. Nếu bạn chưa thanh toán trước khoản tiền Giá Cố Định qua Trang Web của chúng tôi, thì bạn sẽ có trách nhiệm phải thanh toán khoản Phí Sửa Chữa Tại Nhà hoặc Phí Kiểm Tra theo quy định tại các Điều 2 và 3 cũng như các khoản chi phí trực tiếp (liên quan tới việc hủy bỏ dịch vụ sửa chữa) bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác được Electrolux chấp nhận.

c. Các nhân viên thuộc Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi có thể mời bạn mua một thiết bị mới bằng cách đặt hàng trực tiếp với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi.

8. QUYỀN SỬA CHỮA, THAY THẾ HOẶC THỰC HIỆN LẠI DỊCH VỤ

a. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng việc sửa chữa được tiến hành với kỹ năng và sự cẩn trọng hợp lý và theo đúng các Điều Khoản này cũng như bất kỳ mô tả nào về các Dịch Vụ mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn bằng văn bản (“Hợp Đồng”), nhưng có thể có những trường hợp bạn cảm thấy Dịch Vụ bạn nhận được không đạt được tiêu chuẩn đó.

b. Nếu bạn là người tiêu dùng, bạn có quyền hợp pháp để yêu cầu chúng tôi thực hiện lại bất kỳ Dịch Vụ nào để đảm bảo rằng các Dịch Vụ đó tuân thủ đúng các điều khoản của Hợp Đồng đã ký giữa chúng tôi và bạn.

c. Để yêu cầu chúng tôi thực hiện lại bất kỳ Dịch Vụ nào, bạn có thể gọi đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi theo số 1800 588 899.

d. Chúng tôi sẽ bảo quản (và trả lại cho bạn sau khi đã hoàn thành Dịch Vụ) mọi tài liệu, vật liệu và các hạng mục khác mà bạn đã mua cho chúng tôi để thực hiện Dịch Vụ (nếu có).

e. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức nếu các tài liệu, vật liệu và các hạng mục khác do bạn mua (nếu có) không đủ để đảm bảo việc hoàn thành Dịch Vụ.

f. Ngay khi hoàn thành Dịch Vụ, chúng tôi sẽ thu thập (và sẽ không trả lại cho bạn) toàn bộ các thiết bị Electrolux, các linh kiện chưa sử dụng của các thiết bị đó, và các phụ tùng khác không còn được sử dụng trong thiết bị đã được sửa chữa. Bạn sẽ không yêu cầu hay đưa ra bất kỳ khiếu nại nào để được giữ lại bất kỳ linh kiện nào như vậy và đồng ý với việc Electrolux thu thập và lưu giữ các linh kiện đó.

g. Nếu bạn vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng, chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt và đình chỉ việc thực hiện Dịch Vụ bằng việc gửi cho bạn một văn bản thông báo về việc đó. Electrolux có quyền yêu cầu bồi thường cho bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào do bạn gây ra.

h. Electrolux có quyền từ chối cung cấp dịch vụ sửa chữa cho bất kỳ khách hàng nào trước đó đã vi phạm các nghĩa vụ theo Điều Khoản. Trường hợp khách hàng vi phạm Điều Khoản, Electrolux có thể (theo toàn quyền quyết định của Electrolux) xác định việc xảy ra và tính chất của hành vi vi phạm đó và bảo lưu quyền ngừng cung cấp dịch vụ sửa chữa của mình cho khách hàng này (đồng thời thông báo cho khách hàng về việc này).

9. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI KHI BẠN LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG

a. Nếu bạn là người tiêu dùng và chúng tôi không tuân thủ các Điều Khoản này, thì chúng tôi (chỉ) có trách nhiệm phải bồi thường cho bạn đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp và thực tế nào mà bạn phải gánh chịu do hậu quả trực tiếp của việc vi phạm các Điều Khoản này. Electrolux sẽ không phải bồi thường vượt quá mức thiệt hại đó.

b. Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của mình theo bất kỳ cách nào đối với:

i. trường hợp tử vong hoặc thương tích về người do sơ suất của chúng tôi;

ii. gian lận hoặc tuyên bố sai có tính chất gian lận;

iii. bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các điều khoản mặc định theo luật mà không thể loại trừ hoặc hạn chế, bao gồm cả nhưng không giới hạn ở các quyền của bạn với tư cách là người tiêu dùng; và

iv. các sản phẩm có khuyết tật theo Luật số 59/2010/QH12.

compare channel adviser image
Thông số kỹ thuật
    1800 5888 99