Chính sách bảo mật Dữ liệu


Chính Sách Bảo Mật

 

1. MỤC ĐÍCH CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1.1 Chính sách bảo mật này ("Chính Sách Bảo Mật") được ban hành bởi Công Ty TNHH Electrolux Việt Nam, và các công ty liên quan (gọi riêng hoặc gọi chung là "Electrolux", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"). Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho các sản phẩm, dịch vụ và/hoặc (các) trang mạng do Electrolux cung cấp.

1.2 Electrolux cam kết bảo vệ sự riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn (theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan, bao gồm Bộ Luật Dân Sự, Luật Công Nghệ Thông Tin và Luật An Toàn Thông Tin Mạng, và các văn bản hướng dẫn và/hoặc thi hành của các văn bản pháp luật trên, được sửa đổi hoặc bổ sung theo từng thời kỳ (“Pháp Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Việt Nam”)). Chính Sách Bảo Mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chính Sách Bảo Mật này phải được đọc cùng với Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Electrolux.

1.3 Electrolux có quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này tuỳ từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật bằng cách công bố Chính Sách Bảo Mật đã cập nhật trên Trang Mạng của chúng tôi tại https://www.electrolux.vn/chinh-sach-bao-ve-du-lieu/. Vui lòng kiểm tra Trang Mạng hoặc gửi yêu cầu của bạn bằng email tới vncare@electrolux.com nếu bạn muốn nhận được bản cập nhật mới nhất của Chính Sách Bảo Mật. (Các) Trang Mạng của chúng tôi là các trang thông tin điện tử và các ứng dụng trực tuyến.


2. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

2.1 Thông thường, dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý và/hoặc lưu trữ bao gồm tên, địa chỉ (bao gồm địa chỉ email) và các chi tiết thông tin liên lạc (có thể bao gồm số điện thoại nhà riêng, số điện thoại công ty và số điện thoại di động) của bạn. Khi có một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể có thể có liên quan, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoặc việc sửa chữa bảo hành cụ thể đó từ bạn. Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý như là một phần của các hoạt động thường ngày hoặc trong quá trình kinh doanh thông thường và tùy thuộc vào tính chất tương tác với cá nhân được đề cập và với các trường hợp được đề cập, bao gồm:

 • Họ tên đầy đủ, mã số định danh cá nhân, số điện thoại di động/điện thoại ở nơi cư trú, địa chỉ email cá nhân và/hoặc địa chỉ cư trú;
 • Dữ liệu tài chính như số tài khoản ngân hàng và/hoặc thẻ tín dụng;
 • Ảnh, hình ảnh video hoặc bản ghi âm của cá nhân;
 • Tuổi hoặc ngày sinh;
 • Sở thích cá nhân về sản phẩm;
 • Các sản phẩm và dịch vụ mà một cá nhân có thể đã mua/yêu cầu cùng với bất kỳ dữ liệu nào cần thiết để giao, sửa chữa và bảo trì các sản phẩm và dịch vụ đó hoặc để đáp ứng các yêu cầu;
 • Dữ liệu liên quan đến cá nhân được cung cấp trực tiếp cho Electrolux thông qua các trang thông tin điện tử của Electrolux hoặc gián tiếp thông qua việc sử dụng các trang thông tin điện tử của Electrolux, thông qua các bên thứ ba của Electrolux hoặc bằng cách khác;
 • Dữ liệu được cung cấp cho Electrolux qua các kênh dịch vụ khách hàng, khảo sát, ghé thăm bởi và đến các đại diện của Electrolux vào từng thời điểm;
 • Dữ liệu từ việc truy cập hoặc sử dụng mặt bằng, tiện ích và/hoặc tài nguyên của Electrolux;
 • Dữ liệu truy cập, thẻ pixel, kỹ thuật ảnh điểm, địa chỉ IP và dữ liệu điều hướng.

2.2 Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn tương tác trực tuyến với chúng tôi phụ thuộc vào các tác vụ mà bạn hoàn tất trên Trang Mạng, các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn nhận được từ chúng tôi và/hoặc các tương tác của bạn với chúng tôi. Tùy từng thời điểm, bạn có thể tương tác với chúng tôi ẩn danh hoặc thông qua biệt hiệu.

2.3 Bạn không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào theo yêu cầu của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi một số dữ liệu cá nhân nhất định, chúng tôi có thể không giải quyết được yêu cầu của bạn, và/hoặc không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm hoặc dịch vụ mà phải phụ thuộc vào khả năng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý, hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ yêu cầu phải có dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể không phản hồi được yêu cầu hoặc chỉ dẫn của bạn khi không có dữ liệu cá nhân của bạn.

(I) TRUY CẬP CÁC TRANG MẠNG VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
2.4 Khi bạn ghé thăm và truy cập Trang Mạng của chúng tôi hoặc sử dụng các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi thu thập dữ liệu nhằm mục đích thống kê và bảo trì để cho phép chúng tôi đánh giá hiệu quả của Trang Mạng hoặc các sản phẩm của chúng tôi. Những thông tin tổng quát bao gồm: -

 • số lượng người dùng ghé thăm Trang Mạng của chúng tôi hoặc sử dụng các sản phẩm của chúng tôi và số lượng trang được xem;
 • ngày, giờ và thời lượng các lần ghé thăm; và
 • đường dẫn qua Trang Mạng của chúng tôi.


Thông tin trên sẽ không định danh bạn và chúng tôi sẽ không kết hợp nó với bất kỳ thông tin nào khác theo cách thức mà chúng tôi có thể định danh bạn.

(II) ĐĂNG KÝ MỘT SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ, YÊU CẦU THÔNG TIN TRỰC TUYẾN HOẶC SỬ DỤNG “LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI”
2.5 Khi bạn tương tác với chúng tôi về các vấn đề mà trong trường hợp đó dữ liệu cá nhân của bạn được yêu cầu hợp lý bởi chúng tôi để xử lý việc tương tác, yêu cầu hoặc hoạt động của bạn, chúng tôi sẽ cần lấy dữ liệu cá nhân từ bạn để hoàn thành việc tương tác đó, chẳng hạn như đơn đăng ký trực tuyến của bạn cho thông tin sản phẩm hoặc các dịch vụ của chúng tôi và/hoặc đăng ký các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi mà bạn đã hoặc đang nhận từ chúng tôi ("Đăng Ký Sản Phẩm"). Khi hoàn thành quy trình Đăng Ký Sản Phẩm hoặc yêu cầu cung cấp thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ khác hoặc khi sử dụng chức năng liên hệ với chúng tôi trên Trang Mạng của chúng tôi, bạn có thể cần phải hoàn thành một biểu mẫu trực tuyến trên Trang Mạng. Các biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân và dữ liệu cá nhân đó sẽ/có thể được thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý bởi chúng tôi cho một hoặc nhiều Mục Đích (như được định nghĩa dưới đây) và/hoặc bất kỳ mục đích nào khác được nêu trong biểu mẫu đó. Bạn sẽ có quyền chọn cung cấp hoặc không cung cấp dữ liệu cá nhân, mặc dù việc nếu một số dữ liệu cá nhân nhất định không được cung cấp cho chúng tôi sẽ có nghĩa là chúng tôi không thể giải quyết yêu cầu hoặc giao dịch được đề cập của bạn.

(III) E-MAILS
2.6 Bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng email thông qua đường dẫn trên Trang Mạng của chúng tôi. Trong những trường hợp này, bạn có quyền lựa chọn cung cấp hoặc không cung cấp dữ liệu cá nhân ngoài tên và địa chỉ email của bạn.

(IV) QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM
2.7 Trang Mạng không dành cho bất kỳ người nào dưới 18 tuổi sử dụng. Chúng tôi không và không có ý định, giao dịch trực tiếp thông qua Trang Mạng với, cũng như không bán hoặc vận chuyển bất kỳ vật phẩm nào được đặt hàng trực tiếp thông qua Trang Mạng cho, bất kỳ ai chúng tôi biết là dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ nên sử dụng Trang Mạng dưới sự hướng dẫn và thông qua cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn, và không nên gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi. Bằng việc cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn ít nhất là 18 tuổi và lớn hơn và đồng ý với những điều khoản được quy định tại Điều Khoản Bảo Mật này.


3. CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

3.1 Electrolux thu thập dữ liệu cá nhân theo nhiều cách, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:

 • khi bạn yêu cầu thông tin liên quan đến một sản phẩm mà bạn quan tâm, thực hiện các yêu cầu khác hoặc đặt mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi;
 • khi bạn tương tác với chúng tôi qua các hình thức như thông qua các trung tâm cuộc gọi khách hàng hoặc với kỹ thuật viên của chúng tôi trong khi ghé thăm trang mạng, hoặc thông qua việc bạn truy cập và sử dụng Trang Mạng, hoặc các dịch vụ trực tuyến và tổng đài điện thoại của chúng tôi;
 • khi bạn mua hoặc đăng ký bảo hành cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Electrolux;
 • khi bạn tham dự một sự kiện, tham gia một cuộc thi hoặc một chương trình khuyến mãi được tổ chức hoặc thực hiện bởi chúng tôi;
 • khi bạn đăng ký việc mua hàng của mình để bạn có thể nhận được tất cả các quyền lợi mà việc mua hàng của bạn cho phép bạn;
 • khi bạn điền thông tin cá nhân chi tiết của bạn trên trang thông tin điện tử của chúng tôi (ví dụ như khi bạn đăng ký để nhận bản tin của chúng tôi), khi bạn cung cấp thông tin qua fax hoặc qua điện thoại hoặc bằng văn bản ví dụ như biểu mẫu đăng ký bảo hành;
 • khi bạn cung cấp phản hồi về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi bạn hoàn thành bất kỳ biểu mẫu đăng ký, đơn đặt hàng, bảng câu hỏi hoặc khảo sát, hoặc tham gia vào các cuộc thi của chúng tôi;
 • khi bạn tham gia với chúng tôi qua mạng xã hội, ví dụ như đăng bài trên trang Facebook của chúng tôi;
 • từ bên thứ ba như là các công ty liên quan, nhà thầu và đại lý của chúng tôi;
 • từ các nguồn thông tin công khai có sẵn;
 • từ các bản ghi nhớ liên quan đến việc sử dụng, dịch vụ và sửa chữa các sản phẩm Electrolux của bạn;
 • khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn; và
 • từ các Trang Mạng khác của chúng tôi.

3.2 Bất kỳ thông tin nào không có khả năng định danh bạn, ví dụ như số lượng người dùng truy cập Trang Mạng này, được thu thập thông qua mã được nhúng vào các trang của Trang Mạng này. Bạn không thể vô hiệu hóa mã trên những trang này.

3.3 Các thông tin khác, như là loại trình duyệt, được bao gồm trong một "cookie" (dữ liệu truy cập). Cookies là những thông tin mà một trang thông tin điện tử có thể chuyển sang ổ cứng của máy tính cá nhân để lưu giữ bản ghi. Cookie làm việc sử dụng Trang Mạng của chúng tôi dễ dàng hơn bằng cách lưu trữ thông tin về các lựa chọn của bạn trên một trang thông tin điện tử cụ thể. Điều này sẽ cho phép bạn tận dụng tối đa các dịch vụ được cung cấp cho bạn. Việc sử dụng cookie là một tiêu chuẩn ngành được sử dụng bởi hầu hết các trang thông tin điện tử lớn. Hầu hết các trình duyệt Internet đều được thiết lập để chấp nhận cookies. Nếu bạn không muốn nhận cookie, bạn có thể điều chỉnh trình duyệt Internet của bạn để tắt cookies hoặc cảnh báo bạn khi cookie đang được sử dụng.

3.4 Chúng tôi có thể sử dụng cookies để định danh bạn từ những người dùng khác trên Trang Mạng. Như đã đề cập ở trên, cookie là một tập tin nhỏ gồm các chữ cái và số mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt hoặc ổ cứng của máy tính hoặc thiết bị của bạn. Bạn có thể chặn hoặc tắt cookies trong cài đặt trình duyệt của bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu truy cập đăng nhập để ghi nhớ bạn khi bạn đăng nhập để có trải nghiệm xuyên suốt. Chúng tôi sử dụng phiên cookies để theo dõi di chuyển của bạn từ trang này sang trang khác và để lưu trữ các dữ liệu đầu vào đã chọn của bạn vì vậy bạn không phải luôn bị hỏi về cùng một thông tin. Trang Mạng sử dụng Google Analytics là một trong những giải pháp phân tích phổ biến và đáng tin cậy nhất trên mạng để giúp chúng tôi hiểu về việc bạn sử dụng Trang Mạng như thế nào và cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn. Các cookies này có thể theo dõi những vấn đề như thời lượng sử dụng Trang Mạng của bạn và các trang mà bạn truy cập để chúng tôi có thể tiếp tục tạo ra các nội dung thu hút. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang Mạng này, bạn đang đồng ý với việc sử dụng các cookies trên Trang Mạng như đã nêu ở trên. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát các cookies được sử dụng bởi các bên thứ ba. Để biết thêm thông tin về các loại cookies và cách các cookies làm việc, xin truy cập www.allaboutcookies.org.

3.5 Chúng tôi có thể sử dụng flash cookies. "Flash Cookies" (còn được gọi là Đối Tượng Chia Sẻ Cục Bộ hoặc "LSOs") là các tệp dữ liệu tương tự như cookies, ngoại trừ việc chúng có thể lưu trữ dữ liệu phức tạp hơn. Flash Cookies được sử dụng để ghi nhớ các cài đặt, sở thích và việc sử dụng, đặc biệt đối với video, trò chơi tương tác, và các dịch vụ tương tự khác. Chúng tôi có thể sử dụng kỹ thuật ảnh điểm (web beacons). Kỹ thuật ảnh điểm là những hình ảnh đồ họa nhỏ trên một trang mạng hoặc trong một e-mail có thể được sử dụng cho những việc như ghi lại các trang và quảng cáo mà người dùng bấm vào, hoặc theo dõi hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị qua e-mail. Chúng tôi có thể sử dụng các thẻ phân tích (analytics tags). Trong trường hợp đó, chúng tôi sử dụng các thẻ phân tích để phân tích những gì khách hàng của chúng tôi thích làm và tính hiệu quả của các tính năng và quảng cáo của chúng tôi. Việc này cũng có thể giúp chúng tôi tuỳ chỉnh trình duyệt và trải nghiệm mua sắm của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập thông qua các thẻ phân tích hoặc liên kết được theo dõi kết hợp với dữ liệu cá nhân của bạn cho các Mục Đích. Chúng tôi cũng có thể kết hợp dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi với các dữ liệu cá nhân khác của bạn (như lịch sử mua hàng và thông tin đối tượng khách hàng) cho các Mục Đích.

3.6 Trang Mạng này có thể bao gồm các đường dẫn cho phép bạn truy cập vào một số trang thông tin điện tử và các ứng dụng trực tuyến khác được điều hành bởi Electrolux hoặc các công ty liên quan của chúng tôi. Các trang thông tin điện tử của Electrolux và các ứng dụng trực tuyến này phải tuân theo Chính Sách Bảo Mật cụ thể của họ và nếu không có thì phải tuân theo Chính Sách Bảo Mật này. Trường hợp Trang Mạng này bao gồm những liên kết đến các trang mạng của bên thứ ba không do Electrolux điều hành, chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản về riêng tư và bảo mật có liên quan đến các trang mạng đó để bạn hiểu cách các tổ chức đó sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc cách xử lý quyền riêng tư của các trang mạng của bên thứ ba đó.


4. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THU THẬP, SỬ DỤNG, TIẾT LỘ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

4.1 Electrolux sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc những mục đích sau đây:

(a) giám sát, xử lý và/hoặc theo dõi việc sử dụng Trang Mạng của bạn để cung cấp cho bạn một trải nghiệm liền mạch, tạo điều kiện hoặc quản lý việc sử dụng Trang Mạng của bạn, và/hoặc hỗ trợ chúng tôi nâng cao trải nghiệm của bạn trong việc sử dụng Trang Mạng;

(b) đánh giá và xử lý yêu cầu của bạn cho việc mua và/hoặc đăng ký theo dõi đối với các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi;

(c) xử lý thanh toán liên quan đến việc bạn mua sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các công việc sửa chữa và bảo trì được thực hiện trên sản phẩm);

(d) đăng ký trở thành khách hàng của Electrolux và/hoặc giải quyết, xử lý và/hoặc quản lý tài khoản mà bạn có thể mở với chúng tôi, cho dù là tài khoản thành viên hoặc tài khoản khác, bao gồm việc tạo điều kiện cho các giao dịch hoặc hoạt động của bạn trên Trang Mạng, hoặc các giao dịch hoặc hoạt động với chúng tôi, hoặc việc đăng ký bảo hành cho (các) sản phẩm/dịch vụ của Electrolux mà bạn đã mua, đã thanh toán hoặc đang sử dụng;

(e) quản lý, tạo điều kiện, xử lý và/hoặc giải quyết mối quan hệ của bạn đối với chúng tôi, bất kỳ giao dịch hoặc hành động nào được bạn thực hiện trên Trang Mạng hoặc tại các cửa hàng bán lẻ của chúng tôi. Điều này bao gồm việc xử lý đơn đăng ký, đơn đặt hàng và giao dịch thanh toán của bạn; thực hiện các giao dịch và cung cấp cho bạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Không giới hạn tính tổng quát của các nội dung nêu trên, nếu bạn thực hiện việc mua hàng và món hàng được giao cho người nhận là một bên thứ ba, bạn chấp thuận cho chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân định danh bạn cho người nhận là bên thứ ba nêu trên (ví dụ như là tên của bạn và các thông tin khác). Hơn nữa, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc giao hàng đối với món hàng bạn đã thanh toán có thể bao gồm việc tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để thực hiện việc giao hàng, ví dụ tên và thông tin liên lạc chi tiết, mà có thể bị tiết lộ trên bao bì của bưu kiện, trên trong bì hoặc một tài liệu liên quan đến việc giao hàng, tùy từng trường hợp, có thể được nhìn thấy bởi bên thứ ba xem bưu kiện, phong bì hoặc tài liệu nêu trên;

(f) thực hiện các chỉ dẫn của bạn hoặc phản hồi bất kỳ yêu cầu nào được đưa ra bởi (hoặc có ý được đưa ra bởi) bạn hoặc nhân danh bạn bao gồm phản hồi đối với các yêu cầu dịch vụ khách hàng và các khiếu nại của bạn; hoặc phản hồi cho hoặc giải quyết việc tương tác của bạn với chúng tôi;

(g) liên lạc hoặc trao đổi với bạn thông qua điện thoại/cuộc gọi thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư bưu chính nhằm mục đích quản lý và/hoặc điều hành việc sử dụng Trang Mạng của bạn, tư cách thành viên và/hoặc tài khoản của bạn với chúng tôi, mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc bất kỳ giao dịch nào được bạn thực hiện với chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc giao tiếp này của chúng tôi có thể thực hiện bằng cách gửi thư trao đổi, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn khi các dữ liệu này được thể hiện trên bao bì bên ngoài của phong bì/gói thư;

(h) cung cấp các dịch vụ cho bạn như là chủ tài khoản, khách hàng hoặc khi bạn có yêu cầu; xử lý hoặc quản lý việc tham gia của bạn đối với các cuộc thi, trò chơi, sự kiện xã hội do chúng tôi tổ chức;

(i) chia sẻ hoặc tiết lộ (theo quyết định của chúng tôi) các đề xuất, nhận xét, phản hồi hoặc nội dung (bao gồm cả âm thanh, video…) (gọi chung là “Phản Hồi”) mà bạn cung cấp thông qua Trang Mạng Xã Hội đến Trang Mạng hoặc cho chúng tôi (bao gồm tại các cửa hàng bán lẻ), với những người sử dụng khác của Trang Mạng hoặc với công chúng, vì mục đích công khai và/hoặc quảng bá nhằm quảng cáo hoặc giới thiệu việc kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ của Electrolux, và/hoặc tìm kiếm khách hàng, và/hoặc với mục đích cung cấp công khai Phản Hồi của bạn nếu Phản Hồi đó có thể hữu dụng đối với quyết định mua hàng hoặc việc tham khảo của cộng đồng hoặc cho mục đích khác. Điều này bao gồm việc chúng tôi tiết lộ tên cùng với Phản Hồi của bạn. Không hạn chế tính tổng quát của các nội dung nêu trên, trong trường hợp này, Phản Hồi và tên của bạn có thể/sẽ được chúng tôi công khai hoặc chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, mạng Internet, trong các báo cáo thường niên (nếu có) của chúng tôi (bao gồm cả các công ty liên kết của chúng tôi)… và/hoặc được kết hợp như là một phần của các tài liệu/văn kiện tiếp thị hoặc video quảng cáo doanh nghiệp của Electrolux sẽ được công khai cho công chúng, và bạn theo đây cho phép thực hiện điều này. Vui lòng không cung cấp cho chúng tôi Phản Hồi của bạn nếu bạn không muốn Phản Hồi của mình được công khai cho công chúng. Nếu bạn muốn cung cấp Phản Hồi cho chúng tôi mà không muốn Phản Hồi được công khai cho công chúng, vui lòng gửi email đến Phòng Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi tại địa chỉ vncare@electrolux.com và ghi từ “Bảo Mật” vào đầu tiêu đề email của bạn;

(j) hiểu sở thích, mối quan tâm và sự ưu tiên của bạn;

(k) tuân thủ với hoặc thực thi các điều khoản và điều kiện của bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận nào được ký kết bởi hoặc nhân danh Electrolux (và/hoặc các đơn vị liên quan của Electrolux) mà Electrolux (và/hoặc các đơn vị liên quan của Electrolux) bị ràng buộc hoặc có nghĩa vụ phải tuân thủ;

(l) nhận diện bạn và hỗ trợ bạn trong việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và dịch vụ trang thông tin điện tử của chúng tôi;

(m) nhằm mục đích tiếp thị và liên quan đến vấn đề này, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị, quảng cáo và khuyến mãi, tài liệu và/hoặc hồ sơ liên quan đến các sản phẩm, cuộc thi, dịch vụ và/hoặc sự kiện (bao gồm các sản phẩm, cuộc thi, dịch vụ và/hoặc sự kiện do các tổ chức thuộc bên thứ ba mà Electrolux có thể hợp tác cùng) mà Electrolux (bao gồm các công ty liên kết/có liên quan đến Electrolux) hoặc các tổ chức thuộc bên thứ ba đó có thể bán, tiếp thị, chào bán, tổ chức, tham gia vào hoặc quảng bá, cho dù là các sản phẩm, dịch vụ và/hoặc sự kiện đó đang diễn ra hoặc sẽ được tạo ra trong tương lai:

(i) bằng việc gọi điện/cuộc gọi thoại, fax, thư bưu điện, thông báo đẩy (push notification), các hình thức khác của thông báo trong ứng dụng điện thoại hoặc khai thác các công nghệ khác (ví dụ như công nghệ vị trí địa lý) cho (các) ứng dụng điện thoại của chúng tôi (“Ứng Dụng”) trên (các) thiết bị di động của bạn hoặc các công nghệ khác trên các máy tính của bạn, và/hoặc thông qua các phương thức truyền thông khác ngoài những phương thức được quy định ở đoạn (ii) dưới đây, phù hợp với Pháp Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Việt Nam hiện hành. Bạn có thể chọn không tham gia hoặc ngừng tham gia vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi email cho Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi. Để tránh nhầm lẫn, việc đăng ký hoặc chấp thuận hoặc cho phép của bạn đối với Chính Sách Bảo Mật này cấu thành sự cho phép của bạn đối với tiểu mục (i) này; và

(ii) nếu bạn đồng ý một cách rõ ràng và riêng biệt với việc được liên hệ bằng email hoặc thông qua tin nhắn văn bản đến số điện thoại di động Việt Nam của bạn, phù hợp với các yêu cầu của Pháp Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Việt Nam hiện hành.

Để tránh nhầm lẫn, tiểu mục này không gây ảnh hưởng đến tiểu mục (s) ở dưới về việc bạn theo đây đã đồng ý cho chúng tôi liên lạc với bạn để khảo sát, mà sau này bạn có thể chọn không tham gia bằng cách gửi một thông báo cho Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi;

(n) thực hiện việc rà soát đặc biệt hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm kiểm tra lý lịch) phù hợp với các nghĩa vụ pháp lý hoặc theo quy định (cho dù là Việt Nam hay nước ngoài) áp dụng với chúng tôi hoặc các công ty liên kết/thành viên của chúng tôi, các yêu cầu hoặc hướng dẫn của cơ quan nhà nước (cho dù là Việt Nam hay nước ngoài) mà chúng tôi xác định là áp dụng cho chúng tôi hoặc các công ty liên kết/thành viên của chúng tôi, và/hoặc quy trình quản lý rủi ro của chúng tôi mà có thể bị yêu cầu theo luật pháp (cho dù là Việt Nam hay nước ngoài) hoặc có thể được đưa ra bởi chúng tôi hoặc các công ty liên kết/thành viên của chúng tôi;

(o) ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ gian lận, hoạt động bất hợp pháp hoặc thiếu sót hoặc hành vi sai trái, cho dù có hay không bất kỳ nghi ngờ gì với các hành vi nêu trên; xử lý mâu thuẫn lợi ích; hoặc xử lý và/hoặc điều tra các khiếu nại;

(p) tuân thủ với hoặc theo yêu cầu bởi bất kỳ luật áp dụng, lệnh của tòa án, lệnh của nhà chức trách, các yêu cầu từ chính phủ hoặc theo luật, hoặc bất kỳ thẩm quyền áp dụng pháp luật nào với chúng tôi hoặc các công ty liên kết/thành viên của chúng tôi, bao gồm đáp ứng các yêu cầu công bố theo các yêu cầu của bất kỳ pháp luật nào ràng buộc chúng tôi hoặc các công ty liên kết/thành viên của chúng tôi, và/hoặc cho các mục đích của bất kỳ hướng dẫn nào được ban hành bởi các cơ quan có thẩm quyền hoặc các cơ quan khác (cho dù là Việt Nam hoặc quốc gia khác), mà chúng tôi hoặc các công ty liên kết/thành viên của chúng tôi được cho là phải tuân thủ;

(q) tuân thủ với hoặc theo bất kỳ yêu cầu hoặc chỉ đạo nào của bất kỳ cơ quan chính phủ nào (cho dù là Việt Nam hoặc nước ngoài) mà chúng tôi được cho là phải tuân thủ; hoặc đáp ứng các yêu cầu về thông tin từ các cơ quan công cộng, các bộ, cục tác nghiệp hoặc các cơ quan tương tự khác (cho dù là Việt Nam hoặc nước ngoài). Để tránh nhầm lẫn, điều này có nghĩa là chúng tôi có thể/sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các tổ chức nêu trên theo yêu cầu hoặc chỉ đạo của họ;

(r) thực hiện nghiên cứu (bao gồm nghiên cứu khách hàng), khảo sát, khảo sát thị trường, phân tích và/hoặc các hoạt động phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn việc phân tích dữ liệu, khảo sát và/hoặc lập hồ sơ) để nâng cao chất lượng dịch vụ và tiện ích của chúng tôi, hoặc để cải thiện sự hiểu biết của chúng tôi đối với sở thích, mối quan tâm và sự ưu tiên của bạn, để tăng cường bất kỳ sự tương tác liên tục giữa bản thân bạn và chúng tôi có liên kết hoặc liên quan đến Trang Mạng, hoặc cải thiện bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi. Không giới hạn tính tổng quát của các nội dung nêu trên, liên quan đến vấn đề này, chúng tôi có thể/sẽ gửi cho bạn các bản khảo sát hoặc yêu cầu một cuộc khảo sát qua gặp mặt trực tiếp hoặc phỏng vấn qua điện thoại, bằng cách gửi email hoặc thư bưu điện;

(s) tích trữ, lưu trữ, sao lưu (cho dù để khắc phục thảm họa hoặc mục đích khác) của dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù là ở trong hay ngoài Việt Nam;

(t) tạo điều kiện, xử lý và/hoặc quản lý (các) kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nội bộ của việc kinh doanh của Electrolux hoặc các công ty liên kết/có liên quan của Electrolux;

(u) để lập các báo cáo liên quan đến các giao dịch của chúng tôi với bạn, và/hoặc tạo lập các số liệu thống kê và nghiên cứu của các giao dịch đó cho việc báo cáo nội bộ và/hoặc báo cáo theo luật định và/hoặc theo các yêu cầu lưu giữ hồ sơ;

(v) duy trì và phát triển các hệ thống kinh doanh và cơ sở hạ tầng của chúng tôi bao gồm việc kiểm tra và nâng cấp các hệ thống đó;

(w) xử lý và/hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch tài sản kinh doanh hoặc giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, mà trong giao dịch đó Electrolux là một bên tham gia, hoặc một doanh nghiệp liên quan hoặc một công ty liên kết của Electrolux là một bên tham gia, hoặc Electrolux và/hoặc một hoặc nhiều hơn một doanh nghiệp liên quan hoặc công ty liên kết bất kỳ của Electrolux là (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức thuộc bên thứ ba là bên tham gia trong giao dịch đó. “giao dịch tài sản kinh doanh” nghĩa là việc mua, bán, cho thuê, sáp nhập hoặc hợp nhất hoặc bất kỳ việc mua lại, nhượng lại hoặc cấp vốn của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc bất kỳ việc kinh doanh hoặc tài sản nào của một tổ chức;

(x) ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn. Về vấn đề này, bạn thừa nhận rằng dữ liệu cá nhân đã được ẩn danh đó không còn là dữ liệu cá nhân và các yêu cầu của pháp luật bảo vệ dữ liệu nội địa hiện hành sẽ không còn được áp dụng đối với dữ liệu ẩn danh đó;

(y) các mục đích báo cáo của Electrolux, Các Công Ty của Tập Đoàn Electrolux hoặc công ty mẹ của Electrolux bao gồm nhưng không giới hạn việc báo cáo về hoạt động kinh doanh của Electrolux (“Các Công Ty của Tập Đoàn Electrolux” nghĩa là Electrolux, các công ty liên kết, công ty liên quan và công ty thành viên trên toàn cầu của Electrolux); bao gồm tạo lập số liệu thống kê và nghiên cứu báo cáo nội bộ và/hoặc báo cáo theo luật định và/hoặc theo các yêu cầu lưu giữ hồ sơ của Electrolux hoặc các công ty liên kết/liên quan của Electrolux; và/hoặc

(z) để xử lý hoặc là một phần của việc phá sản, giải thể, tái tổ chức, tái cơ cấu, vỡ nợ, quản lý tài sản hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ, của Electrolux.

(các mục đích nêu trên được gọi chung là “Các Mục Đích”).


4.2 Liên quan đến mục đích tiếp thị tại đoạn 4.1(n)(i) ở trên, bạn có thể thông báo cho chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào rằng bạn không muốn nhận bất kỳ thông tin liên lạc tiếp thị nào nữa và rút khỏi việc nhận thông tin cụ thể bằng cách phản hồi thông qua kênh mà bạn nhận được thông tin liên lạc tiếp thị, hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ liên hệ dưới đây. Nếu bạn đã cài đặt một ứng dụng điện thoại và bạn muốn ngừng nhận các thông báo đẩy, bạn có thể làm như vậy bằng cách thay đổi các cài đặt trên điện thoại di động của bạn hoặc trong ứng dụng điện thoại.

4.3 Để tránh nhầm lẫn, bạn thừa nhận và đồng ý cho Electrolux chia sẻ thông tin ẩn danh với các bên thứ ba. Để tránh nhầm lẫn, Pháp Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Việt Nam không được áp dụng cho dữ liệu ẩn danh mà không định danh cá nhân và Pháp Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Việt Nam không cho bạn quyền phản đối đối với việc một tổ chức quản lý hoặc xử lý dữ liệu ẩn danh.


5. CÁCH LƯU TRỮ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

5.1 Electrolux dành sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ sự riêng tư của bạn. Về vấn đề này, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo đảm rằng dữ liệu cá nhân của bạn được giữ bảo mật và an toàn, và dùng những biện pháp phù hợp về mặt kỹ thuật và có tổ chức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi sự phá hoại bất hợp pháp hoặc ngẫu nhiên, tổn thất do rủi ro, thu thập, sử dụng, tiết lộ, truy cập, sao chép, chỉnh sửa, rò rỉ, phá hoại, thay đổi trái phép hoặc các hình thức xử lý trái pháp luật khác.

5.2 Bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho chúng tôi trên Trang Mạng sẽ được bảo vệ bằng giao thức Tầng Ổ Bảo Mật (Secure Sockets Layer protocols).

5.3 Khi chúng tôi đưa thông tin từ máy chủ sang các máy tính lớn của chúng tôi, chúng tôi sử dụng mọi nỗ lực phù hợp để bảo đảm rằng việc này được thực hiện một cách bảo mật. Việc truy cập vào các máy tính lớn của chúng tôi được bảo vệ bởi hệ thống an ninh tường lửa khi có yêu cầu, tuỳ vào sự rủi ro của thông tin được lưu trữ. Thêm vào đó, Trang Mạng còn có Hệ Thống Phát Hiện Internet để giám sát các mối đe doạ bảo mật và an ninh tiềm ẩn.

5.4 Mọi thông tin được lưu trữ bằng văn bản hoặc trên hệ thống của Electrolux đều được bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép bằng việc sử dụng nhiều thủ tục an ninh bao gồm cả mật khẩu người dùng.

5.5 Lưu ý rằng việc truyền dữ liệu thông qua internet không bao giờ tuyệt đối bảo đảm, và trong khi chúng tôi dùng mọi nỗ lực để bảo đảm và bảo vệ thông tin, chúng tôi không thể bảo đảm việc bảo mật của bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp hoặc chuyển cho chúng tôi. Bất kỳ việc cung cấp thông tin như vậy là thuộc về rủi ro của riêng bạn.

5.6 Chúng tôi cũng sẽ đưa ra các biện pháp sao cho dữ liệu cá nhân của bạn thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi được sẽ được hủy và/hoặc ẩn danh ngay khi có thể cho rằng (i) mục đích cho việc thu thập dữ liệu cá nhân đó không còn cho việc giữ lại dữ liệu cá nhân đó nữa; và (ii) việc giữ lại không còn cần thiết nữa cho bất kỳ mục đích pháp lý hay kinh doanh nào.


6. TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

6.1 Electrolux có thể/sẽ cần tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các tổ chức bên thứ ba ngoài Electrolux bao gồm các công ty liên kết của Electrolux, và những tổ chức này có thể nằm ở (và dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ ở) nước ngoài và nằm ngoài Việt Nam, vì một hoặc nhiều Mục Đích ở trên, theo đó các bên thứ ba này sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều Mục Đích ở trên. Trong trường hợp này, bạn theo đây công nhận, đồng ý và chấp thuận rằng chúng tôi được phép tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba này (dù là bên thứ ba nằm trong hay ngoài Việt Nam) cho một hoặc nhiều Mục Đích ở trên và để các bên thứ ba này theo đó thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều Mục Đích ở trên. Việc tiết lộ này được thực hiện tuân theo sự bảo vệ phù hợp về riêng tư và bảo mật liên quan. Các tổ chức bên thứ ba mà chúng tôi thường tiết lộ thông tin của bạn bao gồm:

 • các tổ chức bên thứ ba do Electrolux thuê để hỗ trợ chúng tôi cung cấp các dịch vụ đến bạn bao gồm vận chuyển, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa;
 • những nhà cung cấp, đại lý và các bên thứ ba khác mà chúng tôi có quan hệ thương mại, về kinh doanh, tiếp thị và các mục đích liên quan bao gồm nhưng không giới hạn các bên cung cấp cho chúng tôi những dịch vụ hành chính hoặc dịch vụ khác như là dịch vụ thư tín, tổng đài điện thoại, công ty viễn thông, ngân hàng, công ty logistic, công ty công nghệ thông tin hoặc công ty phần mềm và trung tâm dữ liệu;
 • nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch vụ tiếp thị và/hoặc tiếp thị qua điện thoại;
 • những nhà tư vấn chuyên môn của chúng tôi, ví dụ, các kiểm toán viên và luật sư, cũng như các công ty bảo hiểm;
 • chính phủ, các cơ quan quản lý hoặc tổ chức khác mà yêu cầu chúng tôi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo pháp luật;
 • các công ty, công ty liên kết và đối tác sản phẩm có liên quan của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn khi chúng tôi nhận được lời phê bình hoặc khiếu nại về sản phẩm, ví dụ, những nhà sản xuất theo hợp đồng, nhà cung cấp dịch vụ logistic hoặc các bên thứ ba khác của chúng tôi trong chuỗi cung ứng, có thể nằm ở nước ngoài, tuỳ thuộc vào nơi sản phẩm hoặc bộ phận liên quan được sản xuất;
 • bất kỳ bên được uỷ quyền hay bên được đề xuất nhận chuyển nhượng việc kinh doanh thực tế của Electrolux, hoặc của một pháp nhân sáp nhập trong trường hợp Electrolux được sáp nhập để thành lập pháp nhân được sáp nhập đó;
 • các bên thứ ba mà được Electrolux tiết lộ nhằm một hoặc nhiều Mục Đích và các bên thứ ba này sẽ lần lượt thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích.

6.2 Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các thành viên nước ngoài thuộc tập đoàn các công ty của Electrolux (và các đối tác của họ), các thành viên này có thể liên lạc với bạn về những sản phẩm nhất định hoặc đề nghị đặc biệt, vì một hoặc nhiều Mục Đích ở trên.

6.3 Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho một bên bán hoặc một pháp nhân kế thừa liên quan đến việc bán Electrolux hoặc một công ty có liên quan, hoặc một đơn vị kinh doanh do Electrolux hoặc một công ty có liên quan sở hữu, hoặc việc bán toàn bộ tài sản của Electrolux hoặc của một công ty có liên quan.

6.4 Khi dữ liệu cá nhân của bạn được đưa ra khỏi Việt Nam, chúng tôi sẽ tuân theo các yêu cầu của Pháp Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Việt Nam để thực hiện. Trong trường hợp này, việc này bao gồm cả việc thực hiện những bước phù hợp để chắc chắn rằng tổ chức nhận dữ liệu cá nhân ở nước ngoài bị ràng buộc bởi những nghĩa vụ có hiệu lực thi hành một cách hợp pháp để dữ liệu cá nhân được chuyển giao theo một tiêu chuẩn bảo vệ ít nhất tương đương với việc bảo vệ theo Pháp Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Việt Nam.


7. CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BÊN THỨ BA BỞI BẠN

7.1 Khi bạn cung cấp cho Electrolux dữ liệu cá nhân của (những) cá nhân khác ngoài bạn, bạn cam đoan và bảo đảm với Electrolux và theo đây bạn xác nhận rằng:

(a) trước khi tiết lộ dữ liệu cá nhân đó cho chúng tôi, bạn đã có được sự chấp thuận của các cá nhân có dữ liệu cá nhân đang được tiết lộ cho chúng tôi, để:

(i) cho phép bạn tiết lộ dữ liệu cá nhân của các cá nhân cho Electrolux cho các Mục Đích; và

(ii) cho phép Electrolux thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của các cá nhân cho các Mục Đích, như được quy định tại các đoạn 4 và 6 ở trên;

(b) bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của các cá nhân mà bạn tiết lộ là chính xác;

(c) bạn thay mặt các cá nhân đó một cách hợp lệ và bạn có sự ủy quyền của các cá nhân này để cung cấp dữ liệu cá nhân của họ cho Electrolux và để Electrolux thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý các dữ liệu cá nhân này cho các Mục Đích được quy định tại các đoạn 4 và 6 ở trên; và

(d) các điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật này đã được các cá nhân này biết đến và đồng ý.8. TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN HOẶC RÚT LẠI CHẤP THUẬN CỦA BẠN

8.1 Electrolux thực hiện những bước hợp lý để bảo đảm rằng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do chúng tôi thu thập, tiết lộ và sử dụng là chính xác và hoàn chỉnh nếu chúng tôi có khả năng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đưa ra một quyết định ảnh hưởng đến bạn, hoặc tiết lộ cho tổ chức khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải cho chúng tôi biết về bất kỳ thay đổi nào với dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu có bất kỳ sai sót trong dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi có. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi dựa vào những dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không hoàn chỉnh phát sinh do việc bạn không cập nhật cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi trong dữ liệu cá nhân của bạn như bạn đã cung cấp cho chúng tôi lúc ban đầu.

8.2 Tùy thuộc vào những trường hợp ngoại lệ nhất định theo pháp luật, tất cả những ai đã cung cấp dữ liệu cá nhân sẽ có quyền truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân đó. Vì lý do an ninh, bạn sẽ được yêu cầu đưa ra bất kỳ yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản. Bạn có thể truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của riêng bạn bằng việc liên hệ với Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu của chúng tôi tại địa chỉ dưới đây. Chúng tôi cần đầy đủ thông tin từ bạn để chứng minh danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn để giải quyết yêu cầu của bạn.

8.3 Electrolux có thể tính phí giải quyết yêu cầu của bạn để truy cập dữ liệu cá nhân của bạn nhằm chi trả cho những chi phí hành chính hợp lý và sẽ thông báo cho bạn trong trường hợp này.

8.4 Đối với yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân, khi chúng tôi có đủ thông tin từ bạn để giải quyết yêu cầu, chúng tôi sẽ tìm dữ liệu cá nhân liên quan để cung cấp cho bạn trong thời hạn Pháp Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Việt Nam hiện hành yêu cầu. Nếu chúng tôi không thể phản hồi bạn đúng thời hạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thời gian sớm nhất có thể để chúng tôi cung cấp thông tin được yêu cầu.

8.5 Đối với yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, khi chúng tôi có đủ thông tin từ bạn để giải quyết yêu cầu, chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu của bạn tuân theo Pháp Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Việt Nam, bao gồm việc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn trong thời hạn được yêu cầu theo những quy định pháp luật đó. Nếu chúng tôi không thể hoàn thành trong thời hạn đã định, chúng tôi sẽ thông báo bạn về thời gian thực tế sớm nhất mà chúng tôi có thể thực hiện chỉnh sửa.

8.6 Bạn có thể rút lại chấp thuận của mình về việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn đang thuộc sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi bằng việc gửi yêu cầu vào địa chỉ email dưới đây. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong thời gian hợp lý kể từ khi có yêu cầu rút lại chấp thuận, và sau đó sẽ không thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo cách thức như trong yêu cầu của bạn, trừ khi pháp luật hoặc Pháp Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Việt Nam cho phép chúng tôi làm như vậy. Tuy nhiên, việc rút lại chấp thuận của bạn có thể dẫn đến những hệ quả pháp lý nhất định phát sinh từ việc rút lại này. Trong trường hợp đó, tuỳ vào phạm vi rút lại chấp thuận cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, điều này có nghĩa rằng chúng tôi có thể không có khả năng hoàn thành giao dịch mà bạn đã ký với chúng tôi hoặc tiếp tục mối quan hệ với bạn, hoặc gửi bạn thông tin mà bạn đã yêu cầu, theo như ví dụ tuỳ từng hoàn cảnh.


9. CÁCH THỨC ĐƯA RA KHIẾU NẠI VỀ CHÍNH SÁCH

9.1 Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào về việc quản lý hoặc xử lý của chúng tôi đối với dữ liệu cá nhân của bạn hoặc nếu bạn tin rằng sự riêng tư của bạn đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư đến Nhân Viên Bảo Vệ Dữ Liệu để mô tả nội dung khiếu nại của bạn theo địa chỉ dưới đây.

9.2 Chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại của bạn và nỗ lực để phản hồi cho bạn trong thời gian hợp lý kể từ khi nhận được khiếu nại của bạn.


10. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

10.1 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn yêu cầu truy cập, hoặc chỉnh sửa hoặc xóa bỏ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc rút lại yêu cầu chấp thuận, vui lòng liên hệ hoặc gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi tại

Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Địa chỉ: Lầu 10 Tòa nhà SOFIC, 10 Đ. Mai Chí Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 
Email: vncare@electrolux.com11. QUY ĐỊNH CHUNG

11.1 Sự chấp thuận của bạn đối với Chính Sách Bảo Mật này là bổ sung vào và không thay thế bất kỳ chấp thuận nào khác mà bạn đã cung cấp cho Electrolux liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

11.2 Để tránh nhầm lẫn, trong trường hợp pháp luật bảo vệ dữ liệu nội địa hiện hành cho phép một tổ chức, chẳng hạn như chúng tôi, thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần có sự chấp thuận của bạn, thì sự cho phép theo quy định pháp luật này sẽ tiếp tục được áp dụng.
 

Vui lòng click vào đây để đọc và tải về Chính sách bảo mật Dữ liệu của Electrolux

Cập nhật lần cuối: 25 tháng 04 năm 2022

compare channel adviser image
Thông số kỹ thuật
  1800 5888 99