Điều khoản và điều kiện chung bán hàng


1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.1. Trang Mạng được vận hành bởi Công Ty TNHH Electrolux Việt Nam, có đăng ký doanh nghiệp số 0100831110 (“Electrolux”).

1.2. Các điều khoản và điều kiện chung bán hàng này (“Điều Kiện”) áp dụng từ 24 tháng 12 năm 2020 và có thể áp dụng cho mọi lời đề nghị giao kết, đơn đặt hàng mua, xác nhận đơn đặt hàng, vận chuyển, hóa đơn hoặc thỏa thuận cho việc mua sản phẩm và dịch vụ được đánh dấu cùng “nút mua” (“Sản Phẩm” hoặc “Các Sản Phẩm”) được liệt kê tại cửa hàng trực tuyến Electrolux có sẵn tại www.electrolux.vn (“Trang Mạng”). Sản Phẩm được liệt kê tại Trang Mạng được Electrolux bán cho khách hàng của mình (“Khách Hàng”).

1.3. Điều khoản và điều kiện liên quan đến việc sử dụng Trang Mạng và thông tin về việc Electrolux sử dụng và quản lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng có sẵn tại đây https://www.electrolux.vn/dieu-khoan-va-dieu-kien/ (Sử Dụng Trang Mạng) và tại đây https://www.electrolux.vn/chinh-sach-bao-ve-du-lieu/ (Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu) và https://www.electrolux.vn/huong-dan-su-dung-cookie/ (Chỉ Dẫn Cookie).

1.4. Khi đặt một Đơn Hàng (như định nghĩa dưới đây), Khách Hàng xác nhận rằng ông hoặc bà đã có đủ khả năng pháp lý để tham gia vào hợp đồng ràng buộc. Khách Hàng là khách hàng được định nghĩa bởi Luật số 59/2010/QH12 về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, có thể được thay đổi tùy từng thời điểm (“Người Tiêu Dùng”). Nếu Khách Hàng là cá nhân, Khách Hàng xác nhận rằng ông hoặc bà đã ít nhất mười tám (18) tuổi khi đặt Đơn Hàng. Nếu Khách Hàng không phải là Người Tiêu Dùng, Phần 8 sẽ không áp dụng và Khách Hàng sẽ không được hưởng lợi ích từ quyền được nêu ra trong Phần 9 hoặc bất kỳ bảo hành mở rộng nào được đề cập tại Phần 10.

1.5. Việc Khách Hàng đặt một Đơn Hàng và chấp nhận các Điều Kiện này bằng cách tích vào ô xác nhận là một phần của thủ tục thanh toán (ví dụ tích vào “đặt đơn hàng”) sẽ được coi là sự chấp thuận ràng buộc các Điều Kiện của Khách Hàng, loại trừ bất kỳ điều khoản nào là điều khoản ngầm hiểu trong thương mại, tập quán hoặc thực hành. Các thay đổi của Điều Kiện chỉ ràng buộc Electrolux, nếu có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của người đại diện theo ủy quyền của Electrolux. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Kiện và bất kỳ điều kiện nào được chấp thuận rõ ràng bằng văn bản giữa Electrolux và Khách Hàng, thì điều khoản của bất kỳ điều kiện nào được chấp thuận rõ ràng bằng văn bản giữa Electrolux và Khách Hàng sẽ được áp dụng.

1.6. Electrolux bảo lưu quyền thay đổi Điều Khoản tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, việc thay đổi này không ảnh hưởng đến bất kỳ Đơn Hàng hiện hữu nào và các Điều Kiện được áp dụng cho giao dịch đó vào ngày mà Khách Hàng đặt Đơn Hàng.

1.7. Pháp luật áp dụng có thể yêu cầu rằng một số thông tin liên lạc nhất định với Khách Hàng phải bằng văn bản. Bằng cách chấp nhận Điều Kiện này, Khách Hàng đồng ý rằng bất kỳ thông tin liên lạc nào mà phải được làm bằng văn bản có thể được cung cấp thông qua, tin nhắn SMS, thư điện tử đến số điện thoại di động của Khách Hàng mà được Khách Hàng cung cấp hoặc qua việc đăng thông báo trên Trang Mạng và rằng các thông tin liên lạc này sẽ được coi là tuân thủ với bất kỳ điều kiện pháp lý nào đối với thông tin được Electrolux đưa ra cho Khách Hàng bằng văn bản. Điều kiện này không ảnh hưởng đến quyền theo luật định của Khách Hàng.

2. SẢN PHẨM

2.1. Sản Phẩm và các đặc điểm cơ bản của Sản Phẩm được mô tả trên Trang Mạng. Electrolux có thể thay đổi thành phần, đặc điểm hoặc loại Sản Phẩm trên Trang Mạng và cách thức trình bày và đóng góp của chúng. Các thay đổi này sẽ không áp dụng cho Đơn Hàng đã được Khách Hàng đặt trừ khi việc thay đổi này theo yêu cầu của pháp luật.

2.2. Hình ảnh của Sản Phẩm trên Trạng mạng là chỉ cho mục đích minh họa. Mặc dù tất cả các nỗ lực đã được thực hiện để thể hiện chính xác màu sặc, nhưng không thể đảm bảo rằng màn hình hiển thị màu sắc của thiết bị phản ánh chính xác màu sắc của Sản Phẩm. Do đó, Sản Phẩm có thể hơi khác biệt so với các hình ảnh.

2.3. Tất cả các Sản Phẩm đều phụ thuộc vào sự có sẵn hàng hóa. Electrolux chỉ có thể đảm bảo hàng hóa sẵn sàng nếu trong kho còn hàng hóa. Nếu Sản Phẩm được đặt vào giỏ hàng mà đã hết hàng trong kho trước khi Đơn Hàng được hoàn thành, Khách Hàng sẽ được thông báo và yêu cầu loại bỏ Hàng Hóa khỏi giỏ hàng.

3. ĐƠN HÀNG VÀ CHẤP NHẬN ĐƠN HÀNG

3.1. Khách Hàng đặt một đơn hàng bằng cách hoàn thành quy trình thanh toán trực tuyến tại Trang Mạng (“Đơn Hàng”). Trước khi Đơn Hàng được chấp nhận, Khách Hàng phải kiểm tra thông tin tóm lược đơn hàng, thông tin liên hệ và địa chỉ giao hàng của mình. Đơn Hàng sẽ cấu thành một đề nghị mua có tính chất ràng buộc Khách Hàng đối với việc mua Sản Phẩm có thông tin chi tiết trong đó (“Sản Phẩm Đặt Mua”). Sau khi đặt Đơn Hàng, Khách Hàng sẽ nhận được thư điện tử từ Electrolux xác nhận việc nhận được Đơn Hàng (“Xác Nhận Nhận Đơn Hàng”). Xác Nhận Nhận Đơn Hàng tự động này chỉ là xác nhận việc nhận được Đơn Hàng và không tạo thành chấp nhận Đơn Hàng hoặc hợp đồng mua bán ràng buộc giữa Khách Hàng và Electrolux. Hợp đồng mua bán ràng buộc (“Hợp Đồng”) giữa Khách Hàng và Electrolux được xác lập khi Khách Hàng nhận được thư điện tử do Electrolux gửi xác nhận rằng Sản Phẩm Đặt Mua đã được chấp nhận và được gửi đi (“Chấp Nhận Đơn Hàng và Xác Nhận Gửi Hàng”).

3.2. Nếu, trong quá trình xử lý đơn hàng, Electrolux phát hiện rằng tất cả hoặc một phần Sản Phẩm Đặt Mua không sẵn sàng hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể giao cho Khách Hàng, Electrolux sẽ ngay lập tức và không chậm hơn bốn (4) ngày sau ngày mà Đơn Hàng được đặt, thông báo cho Khách Hàng về thông tin mà theo đó Đơn Hàng sẽ bị hủy bỏ. Electrolux sẽ hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào đã được Khách Hàng thanh toán cho Electrolux liên quan đến Đơn Hàng hoặc, trong trường hợp chấp nhận một phần Đơn Hàng, Sản Phẩm Đặt Mua không được chấp nhận.

3.3. Electrolux sẽ vẫn duy trì tư cách là chủ sở hữu của Sản Phẩm Đặt Mua và không có nghĩa vụ giao bất kỳ Sản Phẩm Đặt Mua hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo Hợp Đồng cho đến khi Electrolux nhận được xác nhận thanh toán cuối cùng về dầy đủ số tất cả số tiền nợ của Khách Hàng đối với Electrolux theo Hợp Đồng tương ứng.

3.4. Khách Hàng có trách nhiệm cho sự chính xác của địa chỉ thư điện tử, địa chỉ giao hàng, số điện thoại di động và tất cả các thông tin khác được cung cấp cho Electrolux. Nếu Khách Hàng phát hiện ra rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp cho Electrolux là một phần của việc đặt đơn hàng là không chính xác, Khách Hàng phải ngay lập tức thông báo cho Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của Electrolux và cung cấp thông tin chính xác. Trong trường hợp không thể chỉnh sửa thông tin do rủi ro về gian lận hoặc vì bất kỳ lý do nào, Electrolux bảo lưu quyền hủy bỏ Đơn Hàng và sẽ hoàn trả lại bất kỳ khoản tiền nào đã được Khách Hàng thanh toán cho Electrolux liên quan đến Đơn Hàng.

3.5. Khách Hàng không được phép đơn phương hủy bỏ bất kỳ Đơn Hàng nào mà không có bất kỳ lý do hợp lý nào. Nếu Khách Hàng tin rằng mình có lý do hợp lý để hủy bỏ Đơn Hàng, Khách Hàng phải liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và Electrolux sẽ những việc này theo từng trường hợp. Nếu Đơn Hàng chưa được xử lý ở Kho Electrolux (thông thường trong vòng vài giờ sau khi Đơn Hàng được đặt), Khách Hàng có thể thực hiện các thay đổi nhỏ (thay đổi địa chỉ, thay đổi chi tiết liên lạc, thay đổi hạng mục trong đơn hàng). Mặc dù vậy, Electrolux không đảm bảo rằng việc thay đổi này có thể được thực hiện.

3.6. Electrolux sẽ có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ Đơn Hàng trong các trường hợp sau đây:
(i) 3 lần giao hàng thất bại;
(ii) không có hàng trong kho;
(iii) vấn đề thanh toán;
(iv) lỗi về giá và/hoặc mô tả Sản Phẩm trước khi Electrolux gửi Chấp Nhận Đơn Hàng và Xác Nhận Gửi Hàng cho Khách Hàng.
Electrolux sẽ thông báo cho Khách Hàng khi Electrolux hủy bỏ Đơn Hàng.

3.7. Nếu Khách Hàng đặt Sản Phẩm mà Sản Phẩm không còn hàng trong kho, Electrolux sẽ liên lạc với Khách Hàng và đưa cho Khách Hàng lựa chọn hoặc hủy bỏ/hoàn trả Đơn Hàng của Khách Hàng hoặc giữ Đơn Hàng của Khách Hàng cho đến khi Sản Phẩm có lại hàng trong kho.

4. GIAO HÀNG

4.1. Sản Phẩm Đặt Mua được giao đến địa chỉ giao hàng theo lựa chọn giao hàng đã chọn và theo khoảng thời gian giao hàng được dự tính như được nêu ra trong Xác Nhận Nhận Đơn Hàng. Electrolux giao hàng từ thứ hai đến chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối trừ ngày lễ. Khi được xác nhận, Đơn Hàng sẽ được giao trong vòng một (1) đến ba (3) ngày đến địa chỉ giao hàng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các khu vực khác, việc giao hàng sẽ được hoàn thành trong vòng ba (3) đến năm (5) ngày (trừ Chủ Nhật và ngày lễ) kể từ ngày Xác Nhận Nhận Đơn Hàng. Trong khoảng thời gian khuyến mại hoặc trong mùa đặt hàng cao điểm, có thể có sự chậm trễ trong việc giao hàng do khối lượng đơn hàng đang phải xử lý.

4.2. Ngày giao hàng quy định trên Trang Mạng và trong Xác Nhận Nhận Đơn Hàng là ngày giao hàng dự kiến và không ràng buộc. Trong trường hợp có sự thay đổi ngày giao hàng dự kiện quy định trong Xác Nhận Nhận Đơn Hàng do việc sản xuất chậm trễ hoặc do sự kiện không lường trước được khác, Electrolux sẽ cung cấp cho Khách Hàng ngày giao hàng mới hoặc, nếu việc giao hàng được thực hiện thông qua lịch hẹn như được chỉ ra tại Phần 4.4, sẽ liên lạc với Khách Hàng để tạo lịch hẹn mới. Nếu Electrolux không thể giao Sản Phẩm Đặt Mua trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi Khách Hàng đặt Đơn Hàng và trừ khi Electrolux và Khách Hàng đã rõ ràng thỏa thuận được ngày giao hàng sau đó, Khách Hàng có quyền thu hồi lại Đơn Đặt Hàng đối với Sản Phẩm Đặt Mua mà chưa được giao và Electrolux sẽ hoàn trả lại bất kỳ khoản tiền nào đã được Khách Hàng thanh toán cho Electrolux liên quan đến Sản Phẩm Đặt Mua.

4.3. Có rất nhiều cách thức giao hàng có thể có sẵn cho Khách Hàng, phụ thuộc vào kiểu loại và kích cỡ của Sản Phẩm Đặt Mua và địa chỉ mà Khách Hàng muốn Sản Phẩm Đặt Mua được giao đến. Nếu Khách Hàng đặt hàng nhiều Sản Phẩm, thì các Sản Phẩm sẽ được giao vào cùng một thời điểm hoặc nếu không có sẵn trong kho vào thời điểm giao hàng, Electrolux sẽ liên lạc với Khách Hàng để thỏa thuận về việc tách đơn giao hàng hoặc trì hoãn giao hàng.

4.4. Nếu lịch hẹn phải được thiết lập để thực hiện việc vận chuyển, Electrolux hoặc một bên thứ ba được chỉ định sẽ liên lạc với Khách Hàng sau khi Đơn Hàng được đặt để thiết lập lịch hẹn cho việc thực hiện việc vận chuyển vào ngày và khoảng thời gian cụ thể và xác nhận lại địa chỉ được cung cấp tại thời điểm đặt đơn hàng.

4.5. Nếu Khách Hàng mua Sản Phẩm, Khách Hàng có thể hoãn việc giao hàng đến tối đa 14 ngày kể từ hời điểm đặt đơn hàng. Khách Hàng có thể liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng của Electrolux để sắp xếp việc này. Tính năng này không áp dụng cho đơn hàng được đặt với lựa chọn thanh toán khi nhận hàng (COD).

4.6. Sản Phẩm Đặt Mua được giao đến và sẽ thuộc trách nhiệm của Khách Hàng kể từ thời điểm Sản Phẩm Đặt Mua được giao thực tế cho Khách Hàng, hoặc cho bên thứ ba được Khách Hàng chỉ định để nhận hàng. Electrolux sẽ cố gắng liên lạc với Khách Hàng ba (3) lần để sắp xếp việc giao hàng, nếu Electrolux không thể giao Sản Phẩm Đặt Mua sau ba (3) lần vì lý do không phải do lỗi của Electrolux, thì Sản Phẩm Đặt Mua sẽ được gửi trả lại kho hàng, Đơn Hàng sẽ bị hủy bỏ, Khách Hàng sẽ được nhận lại khoản tiền hoàn trả hợp lệ trừ đi phí vận chuyển.

4.7. Nếu Khách Hàng không nhận quyền sở hữu Sản Phẩm Đặt Mua tại thời điểm giao hàng, và điều đó không phải do bất kỳ lỗi nào của Electrolux, Electrolux sẽ không hoàn trả lại bất kỳ chi phí nào phát sinh bởi Electrolux liên quan đến việc giao hàng hoặc bất kỳ dịch vụ nào được đặt để thực hiện vào thời điểm giao hàng cho Khách Hàng. Nếu Khách Hàng muốn đặt lần giao hàng mới cho Sản Phẩm Đặt Mua, Khách Hàng cần liên hệ Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của Electrolux. Chi phí cho bất kỳ lần giao hàng mới nào và dịch vụ bổ sung được đặt bởi Khách Hàng, như là chi phí lắp đặt, sẽ được Khách Hàng thanh toán.

4.8. Nếu Khách Hàng không đặt lần giao hàng mới cho Sản Phẩm Đặt Mua hoặc việc giao hàng đó không được đặt trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ lần giao hàng đầu tiên thất bại, Electrolux có thể chấm dứt Hợp Đồng thông qua việc đưa ra thông báo đơn giản và không có bất kỳ chi phí bổ sung nào hoặc khoản bồi thường nào đến hạn bởi Electrolux, ngoài việc hoàn trả giá trị được Khách Hàng thanh toán cho Electrolux đối với với Sản Phẩm Đặt Mua, tùy từng trường hợp có thể ít đi bất kỳ chi phí nào phát sinh bởi Electrolux do việc hoàn trả Sản Phẩm Đặt Mua và/hoặc bất kỳ tổn thất giá trị nào của Sản Phẩm Đặt Mua ảnh hưởng do lần giao hàng đầu tiên thất bại.

4.9. Nếu Sản Phẩm Đặt Mua phải được giao với hình thức giao tại nhà, Khách Hàng có nghĩa vụ đảm bảo rằng Khách Hàng có sàn nhà, tường và các ngưỡng cửa được bảo vệ với bổ sung các biện pháp phòng ngừa cho tường và trần nhà trong không gian hạn hẹp, và rằng có lối đi tự do không làm cản trở việc giao Sản Phẩm Đặt Mua và việc cung cấp bất kỳ dịch vụ bổ sung nào mà đã được đặt. Electrolux hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được chỉ định không có nghĩa vụ cho bất kỳ hư hại nào phát sinh do Khách Hàng không đảm bảo việc bảo vệ đầy đủ tại bất kỳ bề mặt nào hoặc nếu hư hại đó phát sinh không phải do việc bất cẩn hoặc do lỗi của Electrolux hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ.

4.10. Khách Hàng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm để đảm bảo rằng Sản Phẩm có thể được giao thực tế đến địa điểm cuối cùng: kích thước cầu thang, kích thước thang máy, lối vào tầng cao nhất. Nội dung dưới đây sẽ áp dụng cho bất kỳ lần giao hàng nào:
(i) Đối tác giao hàng của Electrolux chỉ giao sản phẩm, không mở hoặc lắp đặt sản phẩm.
(ii) Đối tác giao hàng của Electrolux sẽ yêu cầu Khách Hàng ký vào phiếu giao hàng.

4.11. Sau khi Đơn Hàng được giao thành công, Khách Hàng sẽ nhận được thư điện tử cùng bản sao hóa đơn. Để tiếp cận hóa đơn sớm hơn, Khách Hàng có thể truy cập vào “tài khoản của tôi” và xem hóa đơn theo các thông tin chi tiết đơn hàng.

5. DỊCH VỤ LẮP ĐẶT VÀ CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG

5.1. Việc giao Sản Phẩm Đặt Mua sẽ chỉ bao gồm lắp đặt nếu điều này được quy định rõ ràng trên Trang Mạng liên quan đến Sản Phẩm Đặt Mua hoặc nếu Khách Hàng đã đặt dịch vụ lắp đặt Sản Phẩm Đặt Mua bằng cách thêm dịch vụ đó vào Đơn Hàng.

5.2. Theo Phần 5.1, các điều kiện sau áp dụng cho bất kỳ dịch vụ lắp đặt nào do Electrolux hoặc bên thứ ba được chỉ định thực hiện:
1. Sau khi Sản Phẩm Đặt Mua được giao thành công, Electrolux có thể chỉ định và ủy quyền cho một bên thứ ba (“Đối Tác Giao Hàng”) thực hiện dịch vụ lắp đặt. Khách Hàng thừa nhận rằng Electrolux có thể, theo Chính Sách Bảo Mật của mình, chia sẻ thông tin cần thiết cho việc lắp đặt Sản Phẩm Đặt Mua với bên thứ ba do Electrolux chỉ định để thực hiện dịch vụ lắp đặt.
2. Electrolux hoặc bên thứ ba được chỉ định sẽ liên hệ với Khách Hàng để hẹn lịch ngày và giờ thực hiện dịch vụ lắp đặt (“Lịch Hẹn”). Nếu Khách Hàng không được bên thứ ba được chỉ định liên hệ trong vòng 2 ngày làm việc, Khách Hàng có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Electrolux. Khách Hàng đồng ý cho phép người lắp đặt đến khảo sát cơ sở của mình và thực hiện dịch vụ lắp đặt.
3. Việc lắp đặt sẽ chỉ diễn ra nếu có người có mặt tại địa điểm được chỉ định trong suốt Lịch Hẹn và cho phép vào địa điểm. Người lắp đặt sẽ không đợi quá thời gian hẹn đã lên lịch, nếu bị quá thời gian đã hẹn Khách Hàng sẽ phải lên Lịch Hẹn mới và trong trường hợp đó có thể tính thêm chi phí phát sinh tương ứng với chi phí của dịch vụ lắp đặt mới dựa trên bảng giá hiện tại cho các dịch vụ đó. Điều này cũng áp dụng trong trường hợp dịch vụ lắp đặt đầu tiên đã được bao gồm trong giá của Sản Phẩm Đặt Mua.
4. Khánh Hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng Sản Phẩm Đặt Mua phù hợp với vị trí đã định và các ống mềm và cáp, nếu có, đủ cho ổ cắm đã chuẩn bị. Việc lắp đặt luôn diễn ra tại các ổ cắm điện và lối thoát nước và nước thải hiện hữu, nếu có. Khách Hàng cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng tại thời điểm lắp đặt và nếu có phụ thuộc vào Sản Phẩm Đặt Mua, có sẵn kết nối điện và/hoặc internet cũng như nguồn cấp nước hiện có.
5. Đối Tác Giao Hàng sẽ đến khảo sát nhà của Khách Hàng theo thời gian đã hẹn, mở hộp và lắp đặt Sản Phẩm Đặt Mua. Họ sẽ kiểm tra và thông báo cho Khách Hàng về cách sử dụng Sản Phẩm Đặt Mua. Việc lắp đặt điện chỉ được thực hiện trên khối đầu nối/ổ cắm điện mở rộng có điện áp dự định cho sản phẩm. Việc lắp đặt được thực hiện bằng dây sản phẩm đi kèm với Sản Phẩm Đặt Mua hoặc dây điện từ sản phẩm cũ nếu được Electrolux hoặc bên thứ ba được chỉ định cho rằng dây điện từ sản phẩm cũ đó vẫn ở tình trạng tốt. Việc di chuyển ổ cắm điện hoặc kéo ổ cắm điện mới không bao gồm trong dịch vụ.
6. Dịch vụ lắp đặt không bao gồm bất kỳ hình thức công việc mộc nào như khoan lỗ trên tường hoặc tủ. Trong một số trường hợp, Khách Hàng có thể cần các phụ kiện lắp đặt không bao gồm trong Sản Phẩm Đặt Mua. Trong trường hợp này, Đối Tác Giao Hàng sẽ đề xuất những gì cần thiết. Khách hàng có thể mua các phụ kiện lắp đặt trực tiếp từ Đối Tác Giao Hàng để họ có thể hoàn thành việc lắp đặt.
7. Nếu Electrolux hoặc người lắp đặt bên thứ ba được chỉ định cho rằng công việc có lắp đặt điện có thể bị coi là nguy hiểm hoặc sai lệch so với luật áp dụng và quy định hiện hành, có thể gây thiệt hại cho con người và/hoặc môi trường hoặc theo cách khác không được coi là phù hợp, thì người lắp đặt có quyền và nghĩa vụ không tiếp tục thực hiện dịch vụ.
8. Trường hợp người lắp đặt không thực hiện được bất kỳ dịch vụ lắp đặt nào, hoặc dịch vụ đó phải bị gián đoạn, do (i) Khách Hàng không tuân theo các yêu cầu lắp đặt đối với Sản Phẩm Đặt Mua được cung cấp cho Khách Hàng trong Điều Kiện này, trên Trang Mạng hoặc tại bất kỳ thời điểm nào trước khi bắt đầu dịch vụ lắp đặt, hoặc (ii) bất kỳ sự can thiệp hoặc cản trở nào khác tại địa điểm được chỉ định không phải do bất kỳ lỗi hoặc sơ suất nào của Electrolux hoặc bên thứ ba được chỉ định, Khách Hàng sẽ cần đặt một Lịch Hẹn mới với một khoản chi phí bổ sung theo thỏa thuận giữa Khách Hàng và người lắp đặt hoặc, nếu có, tương ứng với chi phí của dịch vụ lắp đặt mới với một khoản chi phí bổ sung dựa trên bảng giá hiện hành cho các dịch vụ đó. Điều này cũng áp dụng trong trường hợp lần lắp đặt đầu tiên đã được bao gồm trong giá của Sản Phẩm Đặt Mua.
9. Khách Hàng có quyền yêu cầu lắp đặt lại Sản Phẩm Đặt Mua hoặc hoàn lại tiền, nếu có, nếu dịch vụ cài đặt đã thực hiện không được thực hiện theo các quyền luật định của mình. Electrolux có quyền kiểm tra và xác minh yêu cầu như vậy. Nếu vấn đề xảy ra do (i) bất kỳ hướng dẫn (lắp đặt) nào do Khách Hàng cung cấp trái với hướng dẫn của Electrolux hoặc người lắp đặt, (ii) sử dụng sai, bỏ bê, hư hỏng vật lý, điều chỉnh sai hoặc không theo trình tự, hoặc (iii) hao mòn sử dụng thông thường, Electrolux có quyền từ chối hoàn lại tiền cho Khách Hàng hoặc yêu cầu bồi thường của Khách Hàng trong trường hợp dịch vụ lắp đặt dù đã được thực hiện hai lần. Nếu Khách Hàng là Người Tiêu Dùng, điều này không ảnh hưởng đến các quyền theo luật định của Người Tiêu Dùng. Khi khoản tiền hoàn lại được trao, Electrolux sẽ xử lý việc này sớm nhất có thể và tuân theo quy định tại Phần 9.10. Trừ khi có thỏa thuận khác, việc hoàn lại tiền thường sẽ được thực hiện theo cùng phương thức thanh toán mà Khách Hàng đã sử dụng ban đầu khi mua Sản Phẩm Đặt Mua.

5.3. Bất kỳ việc hủy bỏ hoặc đặt lại Lịch Hẹn của Khách Hàng đều phải được thực hiện ít nhất bốn mươi tám (48) giờ trước thời gian lắp đặt đã hẹn. Nếu việc hủy bỏ/đặt lại được thực hiện sau thời gian này, Electrolux sẽ không hoàn lại bất kỳ chi phí nào mà Electrolux phát sinh liên quan đến việc lắp đặt cho Khách Hàng và Khách Hàng sẽ phải trả một khoản phí bổ sung cho lần lắp đặt mới Sản Phẩm Đặt Mua. Điều này cũng áp dụng trong trường hợp lần lắp đặt đầu tiên đã được bao gồm trong giá của Sản Phẩm Đặt Mua hoặc trường hợp được cung cấp cho Khách hàng mà không phải trả thêm phí.

5.4. Đối với một số Sản Phẩm nhất định, Khách Hàng có thể mua các dịch vụ bổ sung trên Trang Mạng, chẳng hạn như dịch vụ bảo hành dài kỳ hoặc điều kiện giao hàng đặc biệt. Các dịch vụ bổ sung đó có thể phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện chung cụ thể mà trong đó các trường hợp đó sẽ được hiển thị và sẵn sàng cung cấp cho Khách Hàng trước khi Khách Hàng đặt Đơn Hàng.

6. GIÁ VÀ CHI PHÍ GIAO HÀNG

6.1. Tất cả giá của các Sản Phẩm hoặc các dịch vụ bổ sung đều được báo trên Trang Mạng và bao gồm các loại thuế hiện hành. Trừ khi được chỉ định khác trên Trang Mạng hoặc trong quá trình thanh toán, giá không bao gồm chi phí giao hàng được báo giá riêng trên Trang Mạng. Giá có thể thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, nhưng các thay đổi đó sẽ không ảnh hưởng đến Đơn Hàng mà đã được Electrolux chấp nhận bằng cách gửi Chấp Nhận Đơn Hàng và Xác Nhận Gửi Hàng cho Khách Hàng.

6.2. Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào về giá trên Trang Mạng không đúng và điều này đã được biết đến, hoặc do tính chất hiển nhiên của thông tin không chính xác, đáng lẽ Khách Hàng phải biết, Electrolux có quyền, theo thỏa thuận giữa Electrolux và Khách Hàng, có thể cập nhật Đơn Hàng với giá chính xác hoặc hủy Đơn Hàng thông qua thông báo đơn giản và Electrolux không phải trả thêm phí cũng như không phải bồi thường, ngoại trừ việc hoàn trả khoản tiền mà Khách Hàng đã trả cho Electrolux cho Sản Phẩm Đặt Mua.

6.3. Giá cho dịch vụ giao hàng hoặc dịch vụ lắp đặt được xác định trên cơ sở giả định rằng các dịch vụ này có thể được thực hiện trong các điều kiện tiêu chuẩn. Nếu việc tiếp cận địa điểm giao hàng gặp khó khăn vì các lý do, ví dụ như nhưng không giới hạn ở, do có cổng, lối đi hẹp, hạn chế giao thông đối với xe hạng nặng, kích thước thang máy giảm, không có thang máy hoặc cần trục trong trường hợp khi giao hàng lên các tầng trên, hoặc xuất phát từ nhu cầu điều chỉnh đồ đạc để lắp đặt Sản Phẩm Đặt Mua, giá giao hàng hoặc lắp đặt có thể được thực hiện với một khoản phụ phí được thỏa thuận trước giữa Khách Hàng và Electrolux hoặc bên thứ ba được chỉ định chịu trách nhiệm về việc thực hiện dịch vụ. Nếu không thể đạt được thỏa thuận, Sản Phẩm Đặt Mua sẽ vẫn thuộc quyền sở hữu của Electrolux, đơn vị vận chuyển hoặc lắp đặt được chỉ định. Trong trường hợp đó, Electrolux có quyền kết thúc Hợp Đồng thông qua thông báo đơn giản và Electrolux không mất thêm phí cũng như không phải bồi thường, ngoài việc hoàn trả khoản tiền mà Khách Hàng đã trả cho Electrolux cho Sản Phẩm Đặt Mua, tùy từng trường hợp có thể ít hơn bất kỳ chi phí nào mà Electrolux phải chịu và/hoặc mất giá trị của Sản Phẩm Đặt Mua kể từ lần giao hàng đầu tiên. Electrolux cũng sẽ không hoàn trả bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc giao hàng hoặc lắp đặt Sản Phẩm Đặt Mua hoặc bất kỳ dịch vụ bổ sung nào do Khách Hàng đặt mà đã được lên lịch thực hiện vào thời điểm giao hàng và/hoặc lắp đặt Sản Phẩm Đặt Mua, nếu có.

6.4. Trong một số trường hợp, có thể có sai sót về giá được hiển thị trên Trang Mạng. Nếu Khách Hàng đã hoàn thành việc đặt hàng một sản phẩm được định giá sai, và Electrolux đã gửi Chấp Nhận Đơn Hàng và Xác Nhận Gửi Hàng và nếu:
a. giá sai sót trên Trang Mạng thấp hơn giá thực tế, Electrolux sẽ không tính phí chênh lệch cho Khách Hàng. Trường hợp giá sai sót đủ lớn đến mức mà giá trị thiệt hại vượt quá mức có thể chịu được của Electrolux và Khách Hàng có thể thấy rõ ràng điều này trong thông lệ, Electrolux phải thông báo cho Khách Hàng về vấn đề này và bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc thay đổi Đơn Hàng. Trong trường hợp này, Electrolux, bằng nỗ lực tối đa của mình, sẽ xem xét đáp ứng yêu cầu chính đáng của Khách Hàng; hoặc
b. giá sai sót trên Trang Mạng cao hơn giá thực tế, Electrolux sẽ sửa lại Đơn Hàng, thông báo cho Khách Hàng biết và hoàn trả cho Khách Hàng phần giá chênh lệch (điều này có thể yêu cầu Khách Hàng hủy bỏ Đơn Hàng và đặt một đơn hàng mới).

7. THANH TOÁN

7.1. Thanh toán được giới hạn trong các tùy chọn được cung cấp trên Trang Mạng và bao gồm cả hình thức thanh toán tiền mặt khi giao hàng (“COD”), thẻ thanh toán chính, trả góp và phiếu mua hàng. Electrolux hiện chấp nhận nhiều thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Thanh toán được xử lý thông qua một cổng thanh toán an toàn. Electrolux có thể thay đổi việc cung cấp thẻ và ngân hàng của Electrolux.

7.2. Cam kết thanh toán bằng thẻ thanh toán có tính chất ràng buộc. Bằng cách cung cấp thông tin trên thẻ thanh toán của mình, Khách Hàng ủy quyền cho Electrolux tính phí thẻ thanh toán của mình với số tiền tương ứng với tổng giá trị của Đơn Hàng với mọi khoản thuế, phí đã được bao gồm.

7.3. Để làm được điều này, Khách Hàng xác nhận rằng Khách Hàng là chủ sở hữu của thẻ thanh toán bị tính phí và tên trên thẻ thanh toán thực sự là của Khách Hàng. Khách Hàng sẽ cung cấp cho Electrolux những thông tin liên quan đến thẻ thanh toán cần thiết để giao dịch được thực hiện thành công.

7.4. Khi thanh toán được thực hiện bằng thẻ thanh toán, tiền sẽ được giữ lại khi Đơn Hàng được đặt với điều kiện giao dịch đã được chấp thuận, và Xác Nhận Nhận Đơn Hàng sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử của Khách Hàng. Thẻ thanh toán sẽ được ghi nợ khi Sản Phẩm Đặt Mua đã sẵn sàng để giao cho Khách Hàng.

7.5. Electrolux sẽ thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo tính bảo mật và an toàn của dữ liệu được truyền trên Trang Mạng.

7.6. Nếu Khách Hàng chọn phương thức giao hàng thanh toán bằng tiền mặt, Đối Tác Giao Hàng sẽ thu số tiền chính xác theo hóa đơn của Khách Hàng bằng tiền mặt. Thu COD bằng thẻ thanh toán hiện không khả dụng.

7.7. Electrolux cung cấp phương thức thanh toán trả góp, khi thanh toán. Nếu Khách Hàng lựa chọn phương thức này, Khách Hàng có thể chọn kỳ hạn và xem các khoản thanh toán hàng tháng và tổng số tiền đến hạn thanh toán. Trong một số trường hợp, Electrolux có thể đề nghị chi trả lãi suất thay mặt Khách Hàng. Việc trả góp được thực hiện thông qua các ngân hàng thương mại của Khách Hàng.

7.8. Khách Hàng có thể sử dụng mã phiếu mua hàng do Electrolux phát hành để thanh toán một phần hoặc toàn bộ.


8. TUÂN THỦ, QUYỀN HỢP PHÁP, KHIẾU NẠI VÀ HOÀN TIỀN

8.1. Khách Hàng sẽ kiểm tra và xem xét kỹ Sản Phẩm Đặt Mua ngay khi nhận hàng và xác nhận xem liệu chất lượng và số lượng có đúng với thỏa thuận không. Bấy kỳ khiếu nại nào về sai khác số lượng hoặc về những hỏng hóc có thể nhìn thấy được phải được thông báo cho Electrolux trong khoảng thời gian hợp lý tính từ thời điểm sự bất tuân thủ đối với Sản Phẩm đó được phát hiện. Bất kỳ kiếu nại nào như vậy phải được viết bằng văn bản và có ghi đủ các thông tin chi tiết về Sản Phẩm Đặt Mua và những hỏng hóc mà Khách Hàng khiếu nại. ĐIều này không ảnh hưởng tới các quyền lợi hợp pháp của Khách Hàng.

8.2. Tất cả các Sản Phẩm đăng bán trên Trang Mạng đều được bảo hành theo quy định (“Bảo Hành”) theo Luật số 59/2010/QH12 về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản sửa đổi theo từng thời kỳ. Thời hạn Bảo Hành theo quy định này được áp dụng là [hai (2) năm] kể từ lúc Xác Nhận Nhận Đơn Hàng của Sản Phẩm Đặt Mua. Khách hàng có thể lựa chọn việc sửa chữa, thay thế đối với những Sản Phẩm Đặt Mua không đúng như đã đặt mua, hủy bỏ việc mua hàng hoặc nhận khấu trừ giá bán theo Điều 445.1 của Bộ Luật Dân sự 2015 và các văn bản sửa đổi theo từng thời kỳ. Nếu một Sản Phẩm bị hư hỏng hay không hoạt động đúng chức năng, Electrolux sẽ sửa chữa trong thời hạn Bảo Hành theo các điều kiện quy định tại trang https://www.electrolux.vn/ho-tro/dieu-khoan-va-dieu-kien-bao-hanh-chung/ (Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành).

8.3. Bảo Hành sẽ không áp dụng đối với Sản Phẩm Đặt Mua bị hư hỏng do những hư hao thông thường, đối với các phụ kiện và các vật dụng tiêu hao, ngoại trừ trường hợp nhưng hư hỏng ngày có nguyên nhân từ sự bất tuân thủ.

8.4. Khách Hàng có thể liên hệ với Electrolux về bất kỳ yêu cầu nào hoặc có thể khiếu nại theo quy định của điều khoản Bảo Hành hoặc bất kỳ loại bảo đảm thương mại bổ sung nào có thể được áp dụng bằng cách kết nối với Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của Electrolux (thông tin chi tiết được ghi trên Trang Mạng). Electrolux sẽ xác nhận đối với yêu cầu hoặc khiếu nại nào trong vòng năm (5) này làm việc và sau đó sẽ tìm cách giải quyết một cách nhanh nhất có thể mà điều kiện thương mại hợp lý cho phép.

8.5. Dưới đây là các vi phạm khiến dẫn đến việc Sản Phầm Đặt Mua không được Bảo Hành:
1. lạm dụng hoặc sử dụng sai Sản Phầm Đặt Mua so với hướng dẫn sử dụng và/hoặc hướng dẫn ghi trên bao bì của Sản Phầm Đặt Mua;
2. thực hiện bảo dưỡng phòng ngừa đối với Sản Phầm Đặt Mua không đúng phương pháp;
3. sửa đổi hoặc thay đổi Sản Phầm Đặt Mua mà điều đó có thể dẫn đến hư hỏng Sản Phầm Đặt Mua hoặc có thể khiến cho Sản Phầm Đặt Mua không còn hoạt động đúng như thiết kế;
4. lắp đặt hoặc lưu giữ Sản Phầm Đặt Mua không đúng cách; hoặc
5. sửa chữa, sửa đổi không đúng phương pháp hoặc để các nhân sự không đúng ủy quyền thực hiện dịch vụ trên Sản Phầm Đặt Mua.

8.6. Khách Hàng có thể liên hệ Electrolux để thu xếp gửi trả hoặc thu nhận, hoặc liên quan đến yêu cầu hoặc kiếu nại với lý do Sản Phẩm Đặt Mua không tuân thủ điều kiện Hợp Đồng hoặc trên cơ sở bảo hành thương mại bổ sung có thể được áp dụng bằng cách liên hệ với Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng qua thư điện tử hay điện thoại theo thông tin cụ thể ghi trên Trang Mạng. Electrolux sẽ xác nhận bất kỳ đề xuất, yêu cầu hay khiếu nại trong vòng năm (5) ngày làm việc và sẽ tìm giải pháp sớm nhất có thể.

8.7. Electrolux sẽ đổi sản phẩm tương tự, phụ tùng thay thế hay phụ kiện hoặc lấy lại Sản Phầm Đặt Mua và hoàn trả Khách Hàng bất kỳ khoản tiền nào mà Khách Hàng đã thanh toán cho Electrolux để mua Sản Phầm Đặt Mua nếu (a) Electrolux không sửa chữa hoặc chỉnh lại được một lỗi hỏng trong khoảng thời gian đã cam kết sau khi Khách Hàng đã khiếu nại đúng theo quy trình trong thời hạn Bảo Hành hoặc (ii) Electrolux không không sửa chữa hoặc chỉnh lại được một lỗi hỏng cụ thể đã tiếp tục xảy ra tới ba (3) lần hoặc hơn trong thời hạn Bảo Hành.

8.8. Electrolux sẽ chịu mọi chi phí sửa chữa và cước phí để vận chuyển Sản Phẩm Đặt Mua, phụ tùng thay thế hoặc phụ kiện từ hoặc tới nơi ở của Khách Hàng.

8.9. Trong trường hợp Electrolux hoàn trả tiền, Electrolux sẽ trả (i) giá đã thanh toán cho Sản Phẩm Đặt Mua và (ii) bất kỳ dịch vụ bổ trợ nào đã được thanh toán mà chưa sử dụng. Electrolux sẽ không hoàn trả khoản tiền dịch vụ bổ trợ đã sử dụng. Các điều kiện sau đây sẽ được áp dụng cho việc hoàn trả tiền đối với Sản Phẩm Đặt Mua bằng các phương thức thanh toán khác nhau:
(i) Đối với các khoản thanh toán qua thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Electrolux nhận lại được Sản Phẩm Đặt Mua, Khách Hàng sẽ nhận được khoản tiền hoàn trả hợp lệ vào tài khoản thẻ đã được sử dụng để thanh toán ban đầu;
(ii) Đối với các khoản thanh toán theo tiến độ, khi việc hoàn trả tiền được phê duyệt, Khách hàng sẽ nhận được khoản tiền hoàn trả hợp lệ vào tài khoản thẻ đã được sử dụng để thanh toán ban đầu trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Electrolux nhận lại được Sản Phẩm Đặt Mua Trong trường hợp Khách hàng phải trả tiền lãi do thanh toán qua thẻ, Khách hàng sẽ không được hoàn trả khoản tiền lãi tính cho thời hạn từ lúc mua hàng cho đến lúc được hoàn trả tiền. Khách Hàng có thể phải tự thanh toán các khoản phí phát sinh do chấm dứt sớm việc thanh toán theo tiến độ, tùy thuộc vào chính sách của các ngân hàng thương mại;
(iii) Đối với các khoản thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng của Electrolux sẽ hỏi thông tin tài khoản ngân hàng của Khách Hàng để hoàn trả trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Khách Hàng. Electrolux sẽ hoàn trả số tiền hợp lệ vào tài khoản ngân hàng của Khách Hàng trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày Electrolux nhận lại được Sản Phẩm Đặt Mua và các thông tin chính xác về tài khoản ngân hàng của Khách hàng để có thể thực hiện được việc chuyển khoản qua ngân hàng này.

9. BẢO HÀNH MỞ RỘNG

9.1. Cùng với các quyền hợp pháp theo quy định tại Phần 9.2, Khách Hàng có thể được hưởng thời hạn bảo hành mở rộng được quy định trên Trang Mạng và trong hóa đơn và trên Xác Nhận Nhận Đơn Hàng.

9.2. Ngoại trừ thời hạn Bảo Hành và trừ khi được quy định khác đi trong các điều kiện và điều khoản riêng biệt về thời hạn bảo hành mở rộng đó trên Trang Mạng, thời hạn bảo hành mở rộng sẽ cùng áp dụng các điều kiện quy định tại Phần 9.

10. LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

10.1. Sản Phẩm Đặt Mua sẽ luôn luôn được lắp đặt và sử dụng theo đúng hướng dẫn và cảnh báo quy định trong hướng dẫn sử dụng.

10.2. Trừ phi Khách Hàng yêu cầu cung cấp dịch vụ lắp đặt qua Trang Mạng hoặc yêu cầu cụ thể trong Đơn Hàng, Khách Hàng có trách nhiệm lắp đặt Sản Phẩm Đặt Mua một cách chuẩn xác.

10.3. Việc lắp đặt một vài Sản Phẩm Đặt Mua cần phải có sự tham gia của nhân sự được ủy quyền và có trình độ chuyên môn cùng với việc phải tham khảo cụ thể đến việc lắp đặt, sử dụng và các cầu thành bảo dưỡng để sử dụng gas, thiết bị điện, bộ phận truyền dẫn nước và các cầu thành có liên quan để tránh rủi ro khiến địa điểm lắp đặt và/hoặc Sản Phẩm Đặt Mua bị phá hỏng và/hoặc tránh giây thương tật cho người. Khách Hàng luôn luôn phải đọc và tuân theo hướng dẫn sử dụng và/hoặc các hướng dẫn ghi trên bao bì của Sản Phẩm Đặt Mua.

10.4. Trong chừng mực có thể theo quy định pháp luật, Electrolux không chịu trách nhiệm đối với những khiếu nại liên quan đến việc sử dụng Sản Phẩm Đặt Mua sai mục đích, sai cách thức hoặc lắp đặt sai (ngại trừ trường hợp mà Electrolux, hay một bên thứ ba do Electrolux ủy quyền đã thực hiện việc lắp đặt sai đó).

10.5. Đối với bất kỳ thông tin bào liên quan đến việc bảo dưỡng Sản Phẩm Đặt Mua, Khách Hàng nên tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng của Electrolux.

11. BẤT KHẢ KHÁNG

11.1. Electrolux sẽ không chịu rằng buộc pháp lý, và cũng không có trách nhiệm tuân thủ, toàn bộ hay từng phần, đối với bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến Khách Hàng trong trường hợp có sự kiện không thể lường trước đươc, nằm ngoài tầm kiểm soát của Electrolux (bất khả kháng) bao gồm (nhưng không giới hạn bởi) hỏa hoạn, cháy nổ, giới nghiêm, bão, lũ lụt, bạo động, bãi công, đình công, sự can thiệp của chính phủ dưới bất kỳ hình thức nào, máy móc hay nhà xưởng bị hỏng (bao gồm cả phương tiện vận chuyển), hoặc các tình huống khác nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Electrolux.

11.2. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, các nghĩa vụ của Electrolux sẽ được dừng lại trong khoảng thời gian tương đương với khoảng thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn hai (2) tháng, bất kỳ bên nào cũng có thể chấm dứt ngay lập tức Hợp Đồng bị sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng bằng cách gửi văn bản thông báo cho bên kia mà không phải bồi thường ngoại trừ tất cả các khoản mà Khách Hàng đã thanh toán và Electrolux phải hoàn trả đối với Sản Phẩm Đặt Mua.

12. TRÁCH NHIỆM

12.1. Không có quy định nào trong các điều kiện và điều khoản này loại trừ hay giới hạn trách nhiệm đối với sự thiệt mạng hay thương tật cá nhân bị gây ra do khinh xuất, xuyên tạc mang tính chất lừa dối, hay bất kỳ trách nhiệm nào khác mà theo cách khác có thể bị giới hạn hay loại trừ theo quy định pháp luât.

12.2. Không ảnh hưởng đến quy định của Phần 9.2, Electrolux chỉ phải chịu trách nhiệm đối với các tổn thất trực tiếp bị gây ra do sự gian lận, lừa dối hay thất bại một cách cố ý. Trách nhiệm tổng thể theo bất kỳ thỏa thuận phát sinh hay liên quan đến các Điều Kiện, trong mọi trường hợp, sẽ không vượt quá tổng số các khoản thanh toán mà Khách Hàng đã trả cho Electrolux trong suốt thời hạn của thỏa thuận đó. Trách nhiệm của Electrolux trong bất kỳ trường hợp riêng lẻ nào cũng không vượt quá khoản thanh toán mà Khách Hàng đã trả cho Electrolux được thể hiện trên Xác Nhận Nhận Đơn Hàng và hóa đơn gắn với trách nhiệm đó.

12.3. Nếu Khách Hàng sử dụng Sản Phẩm Đặt Mua cho mục đích thương mại, kinh doanh hai bán lại, Electrolux sẽ không có trách nhiệm đối với Khách Hàng nếu không có lãi, tổn thất kinh doanh, kinh doanh ngưng trệ, hay mất cơ hội kinh doanh.

13. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

13.1. Các Điều kiện được điều chỉnh theo quy định pháp luật Việt Nam và Khách Hàng có thể tiến hành thủ tục tố tụng tại tòa án Việt Nam.


14. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH ELECTROLUX VIỆT NAM
Mã số doanh nghiệp: 0100831110
Tầng 1 &15 tòa nhà Geleximco, 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt
Điện thoại: 024 3857 4882
Địa chỉ thư điện tử: vncare@electrolux.com
Thông số kỹ thuật
    1800 5888 99