Đăng ký thông tin khách hàng và sản phẩm

Số điện thoại thay thế
Thông tin sản phẩm
Thêm sản phẩm

Nếu bạn đã đăng ký khách hàng rồi, vui lòng click tại đây

Địa điểm của số PNC trên sản phẩm

Electrolux Bảo hành số seri

Địa điểm của số seri trên sản phẩm

Thông số kỹ thuật

Mua tại cửa hàng

    1800 5888 99