ស្វែង​រក​លេខ​ម៉ូដែល

លេខ​ម៉ូដែល មានគូស​បន្ទាត់ពីក្រោ​មពណ៌បៃតង​ និង​បិទ​នៅលើ​ស្លាក​លេខ​រៀង​​នៃ​ឧបករណ៍របស់អ្នក.
Model-number
support-vacuum-card-544x306.png

We've Got You Covered

1 ឆ្នាំ General warranty

2 ឆ្នាំ Battery warranty for ZB3324BP, ZB3323B, ZB3314AK & ZB3311 only. 1 Year Battery Warranty applies to all other cordless stick vacuum cleaner models.

2 ឆ្នាំ Battery warranty for PI91-5SSM Purei9 Robotic Vacuum Cleaner

Learn about general warranty

Extend your warranty

ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ការធានា

For existing users, please login to register.

ជាវ

ជាវ​ ក្នុង​ហាង