ទីតាំងសេវាកម្ម

យើងនៅទីនេះចាំជួយអ្នក។ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ សម្រាប់ការជាវគ្រឿងបន្ទាប់បន្សំឬគ្រឿងបន្លាស់នានា។

 

1 Fusionopolis Place, Galaxis #07-10 (West Lobby), Singapore 138522 
Mondays to Fridays, 9am to 5pm

Hotline: +(65) 6727 3699 
Fax: +(65) 6727 3611 
Email: customer-care.sin@electrolux.com 

 

Getting there

 

By MRT: One-North (circle line "orange"). Exit B.

By Bus: Service No. 91

 

ពត៌មានទាំងនេះអាចជួយអ្នកផងដែរ។

សំនួរដែលតែងតែសួរជារឿយៗពីផលិតផល (FAQs) និងសៀវភៅណែនាំ

រកមើលពត៌មានសំខាន់ៗពី FAQs និងសៀវភៅណែនាំសម្រាប់សម្ភារៈរបស់អ្នក។

ការធានារបស់ផលិតផល

មានសំនួរទាក់ទងនឹងការធានារបស់យើងមែនទេ? ពត៌មានលម្អិតដែលទាក់ទងនឹងការធានា អាចរកមើលបាននៅទីនេះ។

ជាវ

ជាវ​ ក្នុង​ហាង