ស្វែង​រក​លេខ​ម៉ូដែល

លេខ​ម៉ូដែល មានគូស​បន្ទាត់ពីក្រោ​មពណ៌បៃតង​ និង​បិទ​នៅលើ​ស្លាក​លេខ​រៀង​​នៃ​ឧបករណ៍របស់អ្នក.
Model-number

Find Support By Product Type

We've Got You Covered

Product Warranty.png

Product Warranty

Have you registered your appliance online? If you have not, click below for free registration:

Learn about general warranty

Extend your warranty

Register Warranty

For existing users, please login to register.

គ្រឿងបន្ទាប់បន្សំនិងគ្រឿងបន្លាស់

រកមើលគ្រឿងបន្ទាប់បន្សំឬគ្រឿងបន្លាស់ សម្រាប់ឲ្យសម្ភារៈរបស់អ្នកដំណើរការបានយ៉ាងល្អបំផុត។

មើលទាំងអស់

General Questions

ពង្រីកទាំងអស់

ជាវ

ជាវ​ ក្នុង​ហាង